ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

by admin

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ε.Σ.ΚΑ.Θ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΕΡ.2018-19 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  το Κύπελλο Ανδρών Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2018-2019 με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Κύπελλο της  Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα σωματεία της Α-1 και Α-2 Κατηγ.Ανδρών.

Η συμμετοχή στο Κύπελλο είναι προαιρετική.

ΑΡΘΡΟ 2ο  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. το αργότερο μέχρι 16-08-18 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).

Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το γήπεδο που προτείνει.

Η έναρξη του Κυπέλλου ορίζεται στις 08-09-18.

ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στην Α΄φάση το σωματείο στο Κύπελλο θα χωριστούν σε ομίλους των 5 ομάδων με γεωγραφικά κριτήρια και θα συναντηθούν σε ένα γύρο μετά από κλήρωση.Οι δύο πρώτοι εκάστου ομίλου θα προκριθούν στην Β΄Φάση όπου οι αγώνες νοκ-αουτ.

Στην Γ΄Φάση οι 8 ομάδες που θα προκριθούν θα αγωνιστούν επίσης σε αγώνες νοκ-αουτ.Το final-four του Κυπέλλου θα διεξαχθεί 29-30/12/18.

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο το μέσο μετακίνησης του.

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες molten.

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με τρεις (3) τουλάχιστον μπάλες.

ΑΡΘΡΟ 5ο  :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε ανοικτό γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο Kύπελλο δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.

Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.

Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους απο πέντε (5 ) παίκτες τριάντα ενός έτους και άνω (γεννηθέντες το 1987 και μεγαλύτεροι).

Επίσης στην δωδεκάδα είναι υποχρεωτική η δήλωση  δύο (2) αθλητών κάτω των 20 ετών (γεννηθέντες 1998 και νεώτεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.

Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική συμμετοχή αθλητών 20 ετών και κάτω.

Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός 15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο (λευκό) είκοσι (20) ευρώ, ή χρηματικό ποσό είκοσι που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα  και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία, ήτοι εξ ημισείας έκαστο και ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν  τα έξοδα μετακίνησης .   Η αμοιβή των κριτών  θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείων και ανέρχεται στο ποσό των 8 €, έκαστος.

Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο Κυπελούχο θα απονεμηθεί Κύπελλο, στους δε αθλητές του χρυσά μετάλλια ενώ στους αθλητές του ηττημένου σωματείου του τελικού θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η διαδυκτιακή κάλυψη των αγώνων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ε.Σ.ΚΑ.Θ η οποία καταρτίζει το πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Οποιαδήποτε άλλη διαδυκτιακή κάλυψη θα πρέπει να πάρει την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομίλων απο ομάδες της Β΄ Κατηγ. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το               Δ. Σ.  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν οι νέοι.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                   Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                                                   Κ.ΖΕΙΚΟΣ

 

Related Articles