ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016

by admin
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν.2725/99, του καταστατικού της Ε.Σ.ΚΑ.Θ καθώς και της Γενικής Προκήρυξης
πρωταθλημάτων 2015-2016
π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε,
το πρωτάθλημα Παίδων-Εφήβων περιόδου 2015-2016
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα
ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη
της Ε.Σ.Κ.Α.Θ

ΑΡΘΡΟ 2ο  :ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων
πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ στο γραφείο. Βόλου (Μυτιλήνης – Χαλκηδονος,
38446, Βόλος) το αργότερο, μέχρι 02-09-1015
και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό
πρωταθλημάτων (όρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει
στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο
που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για Οκτώμβριο 2015
Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα
και τόπο που θα ανακοινωθούν έγκαιρα μέσω του τύπου.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα
σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα χωριστούν σε ομίλους κατά νομό. Τα
σωματεία έκαστου ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους  μια φορά στην πρώτη φάση. Μετά το τέλος της
πρώτης φάσης του πρωταθλήματος θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση. Ο τρόπος τέλεσης
της δεύτερης φάσης θα γίνει γνωστό στα σωματεία πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος. Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα
εφόσον δεν παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την κανονική  περάτωση του πρωταθλήματος. Ειδικά για το
πρωτάθλημα παίδων απαγορεύονται οι άμυνες ζώνης.
ΑΡΘΡΟ 4o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΏΝΩΝ
Τα σωματεία που στην
έδρα τους έχουν κλειστό γήπεδο θα αγωνισθούν σε κλειστό γήπεδο, ενώ τα σωματεία
που δεν έχουν κλειστό γήπεδο δύναται να αγωνισθούν σε ανοιχτό.
Το σωματείο που
μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης
στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 5o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο πρωτάθλημα
δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους των κανονισμών και
του Ν.2725/99. Ειδικά για το εφηβικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες τα έτη 98-99 επίσης
έχουνε δικαίωμα συμμετοχής δύο (2) παίδες και για το παιδικό πρωτάθλημα οι
γεννηθέντες το έτος 2000 και νεώτεροι.
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την
αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο 50 του κανονισμού
πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι
ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της
Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο τους μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση
του αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο 20 Ευρώ.
Προσφυγές
κατά των αποφάσεων της  Ε.Ο.Κ. ασκούνται
ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που
ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους
συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των
κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την
εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού των κανονισμών
και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ  (με βάση
τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση
Ε.Ο.Κ ,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που προβλέπονται απο
τις διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 8o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Τα σωματείο που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται
απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και
αθλητές των σωματείων καθώς και οι προπονητές και οι κώουτς, στις κυρώσεις που
προβλέπονται, απο τα άρθρα 11.25,36 και 58-61 του Η. 2725/99 και απο τις
διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ).

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για
την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της
Ε. Ο. Κ. Για την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 46 παρ. 3γ και παραγρ. 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Βλέπε προκήρυξη Α-1,
Α-2, Β’ κατηγορίας.)

ΑΡΘΡΟ 10o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

             Η αποζημίωση
των διαιτητών θα καταβάλλεται από τα σωματεία (10 ευρώ για κάθε διαιτητή συν
τυχόν έξοδα μετακίνησης).
            Η καταβολή της
θα γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα και το κάθε σωματείο θα καταβάλλει το
ήμισυ των εξόδων κάθε αγώνος είτε εντός είτε εκτός έδρας.
Η αμοιβή των κριτών θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο και ανέρχεται
στο ποσό των 8 Ευρώ.
Τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες
τους ως Γυμνασίαρχοι.
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στον πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα επίσης
στους αθλητές του θα απονεμηθούν 12 μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την
παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων.
ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε. Ο. Κ την
Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο
διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
                                               Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ                          
Δ.ΜΩΥΣΗΣ

Related Articles