Κανονισμοί Πρωταθλημάτων

by admin

ΑΡΘΡΟ 19
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. προκηρύσσονται τα ετήσια Πρωταθλήματα, αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας κατά Κατηγορία. Οι όροι διεξαγωγής τους προβλέπονται από τις σχετικές Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις, που εκδίδονται με απόφαση της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 23 – 25 των Κανονισμών.
ΑΡΘΡΟ 20
1. Οι επίσημες διοργανώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ο.Κ. και στις οποίες συμμετέχουν τα σωματεία – μέλη της, είναι:
α. τα Εθνικά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών
β. οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, ανδρών και γυναικών
γ. Οι αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια των Εθνικών Πρωταθλημάτων, όλων των Κατηγοριών
δ. τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εφήβων, παίδων, νεανίδων και κορασίδων καθώς και τα τοπικά Πρωταθλήματα, που διεξάγονται, με την ευθύνη των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, στα πλαίσια των Εθνικών
ε. τα Πρωταθλήματα που διεξάγονται, με την ευθύνη των Τοπικών Επιτροπών.
2. Τα παραπάνω Πρωταθλήματα διεξάγονται, σύμφωνα, με τις διατάξεις
α. του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ. και των ισχυόντων Νόμων
β. των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
γ. των Κανονισμών Παιδιάς του αθλήματος
δ. της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων καθώς και της Ειδικής Προκήρυξης κάθε Πρωταθλήματος, στο πλαίσιο, που συμπληρώνουν τους παρόντες Κανονισμούς.
3. Σε περίπτωση που πρέπει να διεξαχθούν αγώνες ή Πρωταθλήματα, που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, οι σχετικοί όροι διεξαγωγής τους ρυθμίζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. που κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 20 μέρες πριν από την διεξαγωγή τους.
ΑΡΘΡΟ 21 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων των Πρωταθλημάτων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ανήκει στην Ε.Ο.Κ. και ειδικότερα στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων, που προβλέπεται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς αυτούς.
2. Τα τοπικά πρωταθλήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, οι οποίες και τα διεξάγουν, τηρούσες το Καταστατικό, τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., όπως επίσης και τις Γενικές Προκηρύξεις της, σχετικές με ορισμένους περιορισμούς, δεσμεύσεις και όρους, που αφορούν, κυρίως, πρωταθλήματα που διεξάγονται κατά φάσεις (π.χ. Πανελλήνια πρωταθλήματα, που η τελική τους φάση ανήκει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας, αριθμός ανερχομένων και υποβιβαζομένων σωματείων κ.λ.π.).]
ΑΡΘΡΟ 22 – ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Η χρονική περίοδος, κατά την οποία θα πρέπει να διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται τόσο στα σωματεία της κάθε Κατηγορίας όσο και στις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές.
2. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ημερομηνία λήξης των των πρωταθλημάτων, εφόσον τη λήψη αυτής της απόφασης την επιβάλουν σοβαροί λόγοι καθώς και να αποφασίσει, για τους αυτούς λόγους, τη μη διεξαγωγή ορισμένων Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 23 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου καταρτίζεται από την Ε.Ο.Κ. η Γενική Προκήρυξη διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων, που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.
2. Η Γενική Προκήρυξη κοινοποιείται από την Ε.Ο.Κ. σε όλα τα ενδιαφερόμενα σωματεία, 20, τουλάχιστον, ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
3. Στην Γενική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. τα πρωταθλήματα όλων των Κατηγοριών που προκηρύσσονται
β. οι τυχόν αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν.
γ. οι οικονομικοί όροι κάθε πρωταθλήματος, όπως π.χ. τυχόν δικαιώματα της Ομοσπονδίας από την εκκαθάριση κάθε αγώνα ή από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων από τα τηλεοπτικά κανάλια, που μεταδίδουν αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.2725/1999 ή από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις
δ. Οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 24 – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Η Ειδική Προκήρυξη κάθε Πρωταθλήματος καταρτίζεται
α. για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.Ο.Κ., από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας και εκδίδεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο
β. για τα τοπικά πρωταθλήματα, από την κάθε Αθλητική Ένωση και Επιτροπή μετά από έγκριση της από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., στην οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά.
Η παράλειψη της κοινοποίησης συνιστά λόγο ακυρότητάς της, με όλες τις εκ τούτου συνέπειες.
2. Η Ειδική Προκήρυξη, μετά από την έγκριση της από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη κάθε πρωταθλήματος.
3. Η Ειδική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει:
α. τη Κατηγορία του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, στο οποίο αναφέρεται
β. την Επιτροπή που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του
γ. την ημερομηνία έναρξης του
δ. την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων
ε. το τόπο διεξαγωγής των αγώνων
στ. τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα
ζ. το σύστημα διεξαγωγής του
η. τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων
θ. τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες
ι. τη δαπάνη που θα καταβληθεί από την Ομοσπονδία, για τη μετακίνηση κάθε σωματείου
ια. τα οδοιπορικά έξοδα των διαιτητών, κριτών και γυμνασιαρχών
ιβ. την τιμή των εισιτηρίων
ιγ. τα παράβολα των ενστάσεων, που υποβάλλονται
ιδ. το καθορισμό του αριθμού των ομάδων, που προβιβάζονται και υποβιβάζονται
ιε. πρόβλεψη, στη περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων
ιστ. προβλεπόμενα έπαθλα και βραβεία
ιζ. περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων Κατηγοριών.
ιη. Τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων στα Πρωτάθλημα
ιθ. Την ή τις κατηγορίες που θα υποβιβασθεί ομάδα, που αποχώρησε από το Πρωτάθλημα ή δεν προσήλθε να αγωνισθεί σε δύο αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 25
1. Η Γενική και Ειδική Προκήρυξη πρέπει να ρυθμίζουν, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, τη διοργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.
2. Οι Προκηρύξεις των Επιτροπών Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών υποβάλλονται, έγκαιρα, για έγκριση στο Δ.Σ., της Ε.Ο.Κ. Μετά δε τη σχετική εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καθίστανται οριστικές και δεσμευτικές, τόσο για τις παραπάνω Επιτροπές, όσο και για τα σωματεία της δύναμής τους.
3. Εάν συντρέχει λόγος που αποκλείει την εφαρμογή άρθρων του παρόντος Κανονισμού, αυτός θα πρέπει να αναφέρεται, ρητά, στη σχετική Προκήρυξη καθώς και η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
4. Καμιά μεταβολή Προκήρυξης επιτρέπεται, μετά την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Κάθε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση δύναται να γίνει πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος.
• Εάν όμως γίνουν τροποποιήσεις μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός και αν αφορούν μεταβολές των προβιβαζομένων ή υποβιβαζομένων ομάδων, οπότε ισχύουν από την μεθεπόμενη περίοδο (άρθ. 131 παρ. 3 του Ν. 2725/1999.
5. Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από τις Προκηρύξεις, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 26 – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Οι αναδιαρθρώσεις των Κατηγοριών είναι έγκυρες, μόνο εφόσον προβλέπονται, ρητά, στις Προκηρύξεις των σχετικών πρωταθλημάτων και ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πλην ειδικών περιπτώσεων, που προβλέπουν αναδιάρθρωση Κατηγορίας κατά φάσεις.
ΑΡΘΡΟ 27
1. Η συμμετοχή των σωματείων στα πρωταθλήματα ανδρών, που διοργανώνονται από την Ε.Ο.Κ. και τις Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές, είναι υποχρεωτική.
• Στις άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον αυτό ορίζεται, ρητά, στις Προκηρύξεις των εκδηλώσεων αυτών.
2. Στα σωματεία, που, αν και υποχρεώνονται, σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις και, όμως, δεν συμμετέχουν ή αποσύρονται των υπολοίπων αγώνων από οποιοδήποτε πρωτάθλημα, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των παρόντων
Κανονισμών και από τις Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή δύο αγώνων της αυτής ομάδας, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, εφόσον, για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, απαιτηθεί η μετακίνηση της μιας ή και των δύο ομάδων σε απόσταση, πέρα των 250 χιλιομέτρων.
ΑΡΘΡΟ 28 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε σωματείο υποχρεούται, μέσα στην προβλεπόμενη, από την Ειδική Προκήρυξη, προθεσμία, να υποβάλει δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα που προκηρύσσεται και δικαιούται συμμετοχής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή, Ομοσπονδία ή Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές.
2. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και να φέρει την σφραγίδα του σωματείου.
3. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται:
α. τα χρώματα εμφάνισης της ομάδας, σε δύο τύπους
β. το γήπεδο το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί σαν έδρα του. Σε περίπτωση που το σωματείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, θα πρέπει, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή, επίσημο έγγραφο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου, ως έδρας, γηπέδου.
• Μόνο με την υποβολή του εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το γήπεδο της δήλωσης.
ΑΡΘΡΟ 29 – ΓΗΠΕΔΑ
1. Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής του προηγούμενου άρθρου, καθορίζονται και τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των σωματείων κάθε Κατηγορίας, τα οποία γνωστοποιούνται με το κοινοποιούμενο πρόγραμμα αγώνων.
2. Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να χαρακτηρισθούν σαν κατάλληλα και, σύμφωνα με το Νόμο και να τους έχει χορηγηθεί, απαραίτητα, η σχετική άδεια λειτουργίας.
3. Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο, για την τέλεση αγώνων Πρωταθλήματος, θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις.
α. ο κύριος αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει θα πρέπει να είναι επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωμαλίες, σκληρός και απαλλαγμένος από κάθε εμπόδιο και οιοδήποτε αντικείμενο, σταθερό ή μετακινούμενο, που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμό στους συμμετέχοντες στους αγώνες.
β. η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, το ύψος και το πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς
γ. τα στηρίγματα των πινάκων να είναι τοποθετημένα, με τρόπο, που να αποκλείεται ο τραυματισμός των αθλουμένων
δ. τα στηρίγματα των πινάκων να είναι στερεά τοποθετημένα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κινήσεις των πινάκων, με τα κτυπήματα της μπάλας
ε. να διαθέτει αποδυτήρια για τα μέλη δύο, τουλάχιστον, ομάδων καθώς και ένα για τους διαιτητές
στ. να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και αποχωρητήρια
ζ. να διαθέτει επαρκή ηλεκτροφωτισμό, για τη διεξαγωγή νυκτερινών και μη αγώνων
θ. να διαθέτει, επίσης, πίνακα αποτελεσμάτων και
η. πλήρες φαρμακείο, για την προσφορά πρώτων βοηθειών
ι. οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου να είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζουν οι Κανονισμοί Παιδιάς
ια. η απόσταση των θεατών από τις γραμμές των ορίων του αγωνιστικού χώρου να είναι, τουλάχιστον, 2 μέτρα
ιβ. κατ΄ εξαίρεση, τα τοπικά πρωταθλήματα, αρμοδιότητας Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, επιτρέπεται να διεξαχθούν και σε γήπεδα που δεν πληρούν τους όρους των παραγράφων ε και στ με απόφαση της Ε.Ο.Κ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.
3. Πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να επιθεωρήσει τα γήπεδα που έχουν γνωστοποιηθεί με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, στα οποία υποδεικνύει με έγγραφο τις, τυχόν ατέλειες που δια-
πιστώνονται.
4. Τα σωματεία υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της Επιτροπής και να γνωστοποιήσουν την αποκατάσταση των ατελειών, 5 ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
5. Σε αντίθετη περίπτωση, το σωματείο που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, αποβάλει την ιδιότητα του γηπεδούχου, για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.
6. Εάν, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγωνιστικού θεσμού, διαπιστωθούν ατέλειες στο γήπεδο σωματείου, αυτό οφείλει να συμμορφωθεί, αμέσως, με τις έγγραφες υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμενης παραγράφου.
• Κάθε μεταβολή, τροποποίηση, που πραγματοποιείται στα δηλωθέντα γήπεδα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Οργανωτική Επιτροπή και μέσω αυτής στην Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 30
1. Κάθε Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται, πριν από την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος, να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. πίνακα των εγκριθέντων από αυτή γηπέδων.
2. Η Ε.Ο.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει τα προτεινόμενα γήπεδα. Μέχρι την πράξη αυτή της Ομοσπονδίας, το γήπεδο που εγκρίνεται σαν κατάλληλο από μια Οργανωτική Επιτροπή, δύναται να χρησιμοποιηθεί για τα πρωταθλήματά της.
3. Όλα τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο αναγνωρισμένο από την Οργανωτική Επιτροπή ή την Ε.Ο.Κ. σαν κατάλληλο, υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό για τη διεξαγωγή των αγωνιστικών θεσμών αρμοδιότητας Ε.Ο.Κ. ή Οργανωτικών Τοπικών Επιτροπών.
4. Σε σωματείο που δεν συμμορφώνεται, με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, επιβάλλονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
α. χρηματικό πρόστιμο
β. σε περίπτωση υποτροπής υποβάλλεται πρόταση στην Γ.Γ.Α. για στέρηση της ιδιότητας του γηπεδούχου, μέχρι και 4 αγωνιστικές μέρες.
ΑΡΘΡΟ 31 – ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών είναι
α. τα σωματεία που αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους ή:
β. τα σωματεία που έχουν εξασφαλίσει για τους αγώνες τους, την έγγραφη άδεια χρησιμοποίησης γηπέδου άλλου σωματείου ή δημόσιου φορέα, όπως, ειδικότερα, ορίζονται στα άρθ. 28 και 29
• Η έννοια, όμως, του γηπεδούχου σωματείου, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών, αποκτάται ευθύς ως τούτο κληρωθεί πρώτο από τη διαδικασία των κληρώσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στο, μετά ταύτα, καταρτιζόμενο πρόγραμμα.
2. Στις περιπτώσεις που το σωματείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., οι αγώνες, που θα έδινε στην έδρα του, θα διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ο.Κ. ή της αρμόδιας Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών αυτών.
• Ειδικότερα, όταν το γηπεδούχο σωματείο χάνει την έδρα του, λόγω ποινής, διατηρεί την ιδιότητα του γηπεδούχου, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
3. Στα προγράμματα των αγώνων αναγράφεται πρώτα το σωματείο, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
4. Κάθε γηπεδούχο σωματείο οφείλει να μεριμνά για την έγκυρη λήψη άδειας διεξαγωγής του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον υποχρεούται γι΄ αυτό από τη σχετική Προκήρυξη και για την παρουσία αστυνομικής δύναμης, αλλά και όλων των μέτρων, που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς.
5. Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να τοποθετεί τραπέζι για τη γραμματεία του αγώνα, στο οποίο θα βρίσκονται το Φύλλο Αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι Κανονισμοί Παιδιάς.
•Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι τα χρονόμετρα πρέπει να είναι τα ειδικά για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης και όχι τα για ιδιωτική χρήση προοριζόμενα. Η χρήση των τελευταίων επιτρέπεται μόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη των διαιτητών του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 32 – ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
1. Γήπεδο αγώνα δύναται να χαρακτηρισθεί αντικανονικό, μόνο πριν από την έναρξή του και σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. όταν οι κύριες γραμμές του αγωνιστικού χώρου, διαχωριστική, χώρος ελεύθερης βολής, δεν έχουν καθόλου χαραχθεί
β. όταν οι κύριες γραμμές έχουν μεν χαραχθεί, αλλά κατά τρόπο αντικανονικό και πλημμελή και για το λόγο αυτό δεν εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του αγώνα
γ. όταν το ύψος της στεφάνης ή του πίνακα από το έδαφος δεν είναι το προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς Παιδιάς
δ. όταν το στεφάνι δεν έχει “δικτάκι” ή η κατάσταση του υπάρχοντος είναι τέτοια, ώστε να μην γίνεται, με ευχέρεια, αντιληπτή η διέλευση της μπάλας στο καλάθι
ε. όταν ο φωτισμός είναι, καταφανώς, ελαττωματικός
στ. όταν, στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχουν κάθε φύσης εμπόδια
2. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Α΄ Διαιτητής, των αγωνιζομένων ομάδων υποχρεούμενων να συμμορφωθούν με τη σχετική απόφασή του.
3. Οι διαιτητές πρέπει να αξιώνουν και τα σωματεία υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του αγώνα, να μεριμνούν, για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου.
4. Οι διαιτητές υποχρεούνται, με έκθεσή τους προς την Οργανωτική Επιτροπή, να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου, που θα διαπιστώσουν. Σε περίπτωση δε υποβολής ένστασης, τους λόγους, που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.
5. Η ματαίωση αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, βαρύνει το σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια την απώλεια του αγώνα και το μηδενισμό της ομάδας του.
ΑΡΘΡΟ 33 – ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
1. Ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται σαν ακατάλληλο, πριν ή και μετά την έναρξη του αγώνα, στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις:
α. Όταν, εξ αιτίας βροχής, το έδαφος του γηπέδου καθίσταται ολισθηρό, σε σημείο που να αποτελεί κίνδυνο για τους αθλητές.
β. Όταν, για τον ίδιο λόγο, το έδαφος του γηπέδου, έστω και διάφορα μέρη αυτού, έχουν καλυφθεί με νερά ή λάσπες, σε σημείο που η αναπήδηση της μπάλας στο έδαφος να μην είναι η ενδεδειγμένη.
γ. Όταν, μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή ολικής ή μερικής βλάβης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η διεξαγωγή του αγώνα καθίσταται αδύνατη.
3. Αρμόδιος να αποφασίσει για τη δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα ή συνέχισής του, μετά τη διακοπή, είναι ο Α΄ διαιτητής. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του διαιτητή.
4. Σε περίπτωση συνέχισης ή όχι του αγώνα, μετά από διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο, που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, ο διαιτητής οφείλει να ειδοποιήσει, για την απόφασή του, τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
5. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με την απόφαση του διαιτητή να απομακρυνθούν υπάρχοντα νερά ή λάσπες, για να γίνει δυνατή η διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα.
6. Αγώνας που διακόπηκε από τον διαιτητή για έναν από τους αναφερόμενους, στις προηγούμενες παραγράφους, λόγους, για να συνεχισθεί, θα πρέπει να μην περάσουν 30 λεπτά από τη διακοπή του.
7. Ειδικά, για την περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού, το γηπεδούχο σωματείο, σε εύλογο χρόνο, που καθορίζεται από τον διαιτητή, χωρίς κατάφορη παραβίαση της, αμέσως, προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να επισκευάσει την ηλεκτρολογική βλάβη.
ΑΡΘΡΟ 34 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, που, ενδεικτικά, αναφέρεται στον αριθμό των αγώνων και των αγωνιστικών ημερών, στο σχηματισμό ομίλων και υποομίλων κ.λ.π., καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και αναλύεται με σαφήνεια στις σχετικές Προκηρύξεις.
2. Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων καθορίζονται με κλήρωση από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, με την παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων που δεν θεωρείται, όμως, υποχρεωτική.
3. Μετά την κλήρωση, καταρτίζονται από την Ομοσπονδία τα σχετικά Προγράμματα των αγώνων, στα οποία πρέπει να αναφέρονται
α. η ημερομηνία και η ώρα έναρξης των αγώνων και
β. τα γηπεδούχα σωματεία και η έδρα τους.
4. Τα προγράμματα αγώνων κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.
5. Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα της τροποποίησης του αρχικού προγράμματος και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος μόνο για δικαιολογημένη αιτία, τηρούμενης, κατά το δυνατόν, της σειράς των αγώνων του αρχικού προγραμματισμού.
6. Η τροποποίηση του προγράμματος θα πρέπει να κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 48, τουλάχιστον, ώρες πριν από τον προγραμματισθέντα αγώνα.
7. Ειδικά, για τους αγώνες ΜΙΝΙ, θα πρέπει το σύστημα διεξαγωγής τους να αποφεύγει την έντονη ανταγωνιστικότητα της βαθμολογίας, τονίζοντας, ιδιαίτερα, την σημασία και αξία της συμμετοχής των μικρών αθλητών στους αγώνες αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 35 – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Στα πρωταθλήματα κάθε Κατηγορίας και εφόσον το σύστημα προβλέπει διπλές συναντήσεις, το κάθε σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιεί, ως έδρα του, το γήπεδο της επιλογής του, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3β και 29 των Κανονισμών αυτών.
2. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται, εναλλάξ, στα γήπεδα – έδρες των σωματείων, της σειράς καθοριζόμενης με τη διαδικασία της κλήρωσης, ή, εφόσον αυτό επιβάλλεται, και με ορισμό από την Ομοσπονδία.
3. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο – έδρα, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χρησιμοποιεί το γήπεδο που καθορίζει με απόφασή της η Οργανωτική Επιτροπή.
4. Στη περίπτωση, που το σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος προβλέπει, ότι οι συναντήσεις θα είναι απλές, θα διεξάγονται σε γήπεδα ουδέτερα, που θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικού αγώνα, αυτός θα διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, που καθορίζεται από την Ε.Ο.Κ.
6. Οι αγώνες όλων των Εθνικών Κατηγοριών διεξάγονται, απαραίτητα, σε κλειστά γήπεδα.
7. Οι αγώνες πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών, ειδικών τουρνουά και Πανελληνίων πρωταθλημάτων, είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε ένα ή περισσότερα γήπεδα εκλογής της Ε.Ο.Κ., εφόσον είναι κλειστά.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος και η αναφορά της στις σχετικές Προκηρύξεις.
ΑΡΘΡΟ 36 – ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, κύπελλο) δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Κ. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία για την διανυόμενη αγωνιστική περίοδο, και φέρει ιατρική βεβαίωση, όπως ο Νόμος καθορίζει.
2. Αθλητές που έχουν ξένη ιθαγένεια, δικαιούνται συμμετοχής στους αγωνιστικούς αυτούς θεσμούς, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις Νόμων και των εγκυκλίων περί εγγραφής αθλητών.
3. Δικαιούνται, επίσης, συμμετοχής και οι αθλητές, που η μεταγραφή τους έχει εγκριθεί, με απόφαση της Ε.Ο.Κ., όπως καθορίζεται από τις εγκυκλίους περί Μεταγραφών.
4. Αθλητής ή αθλήτρια που αποκτά το δικαίωμα να συμμετέχει στα Ελληνικά Πρωταθλήματα ως Έλληνας ή Ελληνίδα, ύστερα από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με οποιοδήποτε τρόπο, στερείται αυτοδίκαια του δικαιώματος αυτού στην περίπτωση που αγωνισθεί μεταγενέστερα με Εθνική Ομάδα άλλης χώρας.
• Η απαγόρευση αυτή είναι γενική και ισχύει και για τους επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές ομάδων Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.
5. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από την Ε.Ο.Κ.
6. Αθλητής δεν δικαιούται συμμετοχής, την ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο διαφορετικά σωματεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
7. Αθλητής δεν δικαιούται να αγωνισθεί σε περισσότερους από ένα αγώνα την ίδια ημερομηνία. Κατ΄ εξαίρεση τούτο είναι δυνατό σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τουρνουά Ενώσεων κ.λ.π. και εφόσον τούτο υπαγορεύεται από την ανάγκη έγκαιρης περαίωσής τους.
ΑΡΘΡΟ 37 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
1. Κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αγώνα οφείλει:
α. να δίνει στον σημειωτή τα δελτία των αθλητών της που θα αγωνισθούν καθώς και τα ονόματα του προπονητή και του βοηθού του, δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα
β. στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε, τουλάχιστον, αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν
2. Σε περίπτωση, που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί μετά όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτη καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, από τον αναφερόμενο χρόνο, περισσότερο από 15 λεπτά.
3. Διευκρινίζεται ότι ώρα προσέλευσης των ομάδων είναι η αναγραφόμενη στο πρόγραμμα των αγώνων, το δε σφύριγμα του διαιτητή σημαίνει την κλήση τους για την έναρξη του αγώνα.
4. Επίσης, η κάθε ομάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα, μπάλα, οποιασδήποτε Εταιρείας, σε καλή κατάσταση και σύμφωνη με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Παιδιάς, η δε σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον Α΄ διαιτητή.
5. Οι συμβάσεις που συνάπτουν Τοπικές Ενώσεις με αθλητικές Εταιρείες για την προμήθεια μπαλών, δεν δεσμεύουν τα σωματεία, για την υποχρεωτική χρησιμοποίησή τους στους αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 38 – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
1. Ο κομισάριος κάθε αγώνα ορίζεται από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. να μην έχει οποιοδήποτε συμφέρον από το αποτέλεσμα του διεξαγόμενου αγώνα
β. να μην έχει την ιδιότητα του μέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και
εξάρτηση με ένα από τα σωματεία του αγώνα και παράγοντές του
γ. η όλη του εμφάνιση και συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη της ευθύνης που χαρακτηρίζει το έργο του.
2. Καθήκοντα του Κομισάριου είναι:
α. να προσέρχεται στον αγώνα μισή ώρα, πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα
β. να μεριμνά, μέσω του υπεύθυνου του γηπεδούχου σωματείου, για την έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της Γραμματείας των απαραίτητων οργάνων (Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρα κ.λ.π.), για την έναρξη του αγώνα στην προγραμματισμένη ώρα
γ. σε περίπτωση μη προσέλευσης των κριτών, να ορίζει αντικαταστάτες τους
δ. κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παρακολουθεί, χωρίς, όμως, να έχει δικαίωμα επέμβασης, τους κριτές, για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους
ε. σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Αστυνομικής δύναμης, να μεριμνά για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων τήρησης της τάξης, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα
στ. μετά τη λήξη του αγώνα, να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, το πρότυπο του οποίου λαμβάνει και υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή, την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής του
ζ. να επιστρέφει τα δελτία των αθλητών στα δύο σωματεία, εκτός εκείνων που ανήκουν σε αθλητές που αναφέρθηκαν από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα ή εκείνων κατά των οποίων υποβλήθηκε ένσταση αντικανονικής συμμετοχής.
3. Ο Κομισάριος θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή του εξαταξίου παλαιού Γυμνασίου και να μην υπερβαίνει το 60ο έτος της ηλικίας του.
4. Τον Κομισάριο που, αν και έχει ορισθεί, δεν προσήλθε σε αγώνα, αναπληρώνει πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, που ορίζεται από παριστάμενο μέλος της Κ.Ε.Δ. και σε περίπτωση απουσίας αυτών, από τον Α΄ Διαιτητή του αγώνα κατά την απόλυτη κρίση του, μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 39 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
1. Η Κ.Ε.Δ. έχει δικαίωμα να ορίσει παρατηρητή σε κάθε αγώνα είτε από τα μέλη της είτε από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, αλλά και από τα μέλη ειδικού σώματος Παρατηρητών.
– Η Επιτροπή Πρωταθλήματος έχει δικαίωμα να ορίσει στους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας Παρατηρητή αγώνων είτε από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών είτε από τα μέλη της είτε από τα μέλη ειδικού σώματος Παρατηρητών οι οποίοι θα εκθέτουν με έγγραφη έκθεσή τους προς την Επιτροπή γεγονότα που συνέβησαν στον αγώνα που είχαν οριστεί και τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
3. Ο Παρατηρητής δεν έχει δικαίωμα να κάθεται εντός του αγωνιστικού χώρου και να επεμβαίνει στις αποφάσεις των άλλων παραγόντων του αγώνα.
4. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Παρατηρητή είναι τα ίδια με εκείνα του Κομισάριου.
5. Ο Παρατηρητής ενεργεί παράλληλα με τον ορισμένο Κομισάριο του αγώνα, αλλά δεν τον καλύπτει και δεν τον αναπληρεί, εκτός μόνο στη περίπτωση της αποχώρησής του, για οποιαδήποτε αιτία, από τον αγώνα.
6. Η αρμοδιότητα του Παρατηρητή διαιτησίας περιορίζεται στην υποχρέωση σύνταξης έκθεσης για το έργο των διαιτητών του αγώνα, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, σε πειθαρχική σε βάρος τους δίκη καθώς και από την Ε.Π., αν περιέχει στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εισηγήσεις αυτής, όπως π.χ. για παραπομπή των διαιτητών στην Κ.Ε.Δ. για καταλογισμό ευθυνών.
ΑΡΘΡΟ 40 – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
1. Τα Φύλλα Αγώνα είναι βιβλιοδετημένα, με την ευθύνη της Ε.Ο.Κ. η οποία και τα χορηγεί στα σωματεία.
2. Το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στη Γραμματεία το Φύλλο Αγώνα.
3. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Το πρώτο, που θεωρείται και το πρωτότυπο, παραδίδεται στον Γυμνασίαρχο ή σε ένα από τους διαιτητές, το δεύτερο και τρίτο στους υπεύθυνους των δύο ομάδων, το δε τελευταίο παραμένει στο Βιβλίο.
4. Η κυκλοφορία του Φύλλου Αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.
5. Το Φύλλο Αγώνα συμπληρώνεται 10 λεπτά, πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει:
α. την Οργανωτική Επιτροπή
β. την Κατηγορία και την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος που ανήκει ο αγώνας
γ. τις ομάδες που αγωνίζονται, το γήπεδο και την ώρα έναρξης του αγώνα
δ. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, κατά σειρά ορισμού τους, του κομισάριου και των κριτών του αγώνα
ε. το ονοματεπώνυμο αθλητών και των προπονητών, που έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης των πρώτων, στον συγκεκριμένο αγώνα
• Οι αναγραφές αυτές πρέπει να γίνονται με Κεφαλαία γράμματα.
6. Μετά τη λήξη του αγώνα θα αναγράφεται:
α. Το αποτέλεσμα σε κάθε ημίχρονο (του πρώτου ημιχρόνου, κατά τη λήξη του, όπως και του δεύτερου ημιχρόνου, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος καθώς και της τυχόν παράτασης, στην συνέχεια δε το τελικό αποτέλεσμα και η νικήτρια ομάδα
β. παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής
1β το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του αποβληθέντος
2β η ομάδα στην οποία ανήκει
3β η τυχόν ιδιότητά του, σαν αρχηγού της ομάδας του, τη στιγμή της αποβολής του
4β η αιτία της αποβολής και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή (π.χ. εξύβριση κ.λ.π.)
7. Επίσης, αναγράφονται
α. η διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή και των δύο ομάδων και η κατακύρωσή του υπέρ της μίας ομάδας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για τη λήψη αυτής της απόφασης
β. ενστάσεις που θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτόν.
8. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφεται από τον Κομισάριο, τους Κριτές και τους Διαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον αρχηγό της ομάδας που ενίσταται.
9. Παράλειψη υπογραφής του Φύλλου Αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο ακυρότητάς του, αποτελεί, όμως, πειθαρχικό παράπτωμα εκείνων που δεν τηρούν αυτή την υποχρέωσή τους.
10. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και από τους δύο διαιτητές, απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωσή του καθώς και η αναγραφή ενστάσεων στο κείμενό του.
11. Κατά την διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση στο Φύλλο Αγώνα επιτρέπεται μόνο με την έγκριση του Α΄ διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν, για την ενέργεια αυτή, οι αρχηγοί των δύο ομάδων.
• Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή διαπίστωσης του λάθους ή κατά την πρώτη φυσική διακοπή του αγώνα και μονογράφεται από τους διαιτητές.
12. Η αρμόδια οργανωτική αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών στις αναγραφές του Φ.Α. που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα του αγώνα, να ενεργήσει όσα απαιτούνται (κλήση διαιτητών – κριτών – κομισάριου – ομάδων), για την διόρθωση των λανθασμένων αναγραφών και την επικύρωση του ορθού
αποτελέσματος.
13. Το δικαίωμα της οργανώτριας αρχής της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μετά την διαπίστωσή του είτε μετά από γνωστοποίηση των λανθασμένων αναγραφών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά (διαιτητές, κριτές, κομισάριος) η νομικά (ομάδες) πρόσωπα, μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος ή φάσης αυτού.
ΑΡΘΡΟ 41 – ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, οφείλουν να προσκομίζουν τα αθλητικά δελτία των αθλητών τους, που πρόκειται να αγωνιστούν. Τα δελτία αυτά θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο Νόμος ορίζει.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται δελτίου της Ε.Ο.Κ. αλλά και όταν αυτό που προσκομίζεται στερείται ιατρικής θεώρησης, που θα πρέπει να γίνεται, υποχρεωτικά, κάθε εξάμηνο.
3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον Α΄ διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα.
4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των ομάδων.
5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων:
α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή και
β. αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα.
• Μη προσκόμιση δελτίων – αποτελέσματα
6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του άρθρου αυτού, ο διαιτητής υποχρεούται να μη προχωρήσει στη διεξαγωγή του.
• Υπαίτιο για τη μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο που δεν προσκομίζει τα δελτία.
• Έλλειψη ιατρικής θεώρησης
7. Αυτά τα οποία ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, ισχύουν και στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δελτία στερούνται ιατρικής θεώρησης.
• Αντικανονική συμμετοχή αθλητών. Ένσταση κακής συμμετοχής
8. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για οποιαδήποτε αιτία κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής συμμετοχής του αθλητή.
ΑΡΘΡΟ 42 – XPΩMATA TΩN OMAΔΩN
1. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα που προκηρύσσεται, κάθε σωματείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή τα χρώματα των αθλητικών του στολών σε δύο τύπους.
2. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο που:
α. έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου ή
β. αυτό που θα κληρωθεί πρώτο, με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην περίπτωση που κανένα από τα σωματεία δεν έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
• Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα και υπερισχύει της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς της F.I.B.A, η οποία εφαρμόζεται μόνο για τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα Ευρώπης.
3. Στη περίπτωση που ένας αθλητής φορά στολή διαφορετικού χρώματος από αυτό της ομάδας του, είναι δυνατόν να μη του επιτραπεί από το διαιτητή η συμμετοχή του στον αγώνα, μέχρι ότου να συμμορφωθεί με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 43 – APIΘMOI AΘΛHTΩN
1. Οι αθλητές κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις φανέλες τους αριθμούς που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς και που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο με της στολής χρώμα.
2. Οι αριθμοί που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι από το 4 μέχρι το 15.
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλητές της αυτής ομάδας.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει στην φανέλα του αριθμό.
ΑΡΘΡΟ 44 – XPONIKH ΔIAPKEIA TΩN AΓΩNΩN
Η χρονική διάρκεια των αγώνων κάθε Πρωταθλήματος ρυθμίζεται, πάντα, από τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 45 – ΔIAITHΣIEΣ AΓΩNΩN
1. Η διαιτησία όλων των αγώνων ανατίθεται σε επίσημους διαιτητές της Ε.Ο.Κ.
• Ορισμοί και αρμοδιότητες
2. Για τον ορισμό των διαιτητών των αγώνων, αρμόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ. Ε.Δ.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ.
3. Για τα τοπικά πρωταθλήματα, οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τις αντίστοιχες Κεντρικές Επιτροπές Διαιτησίας των Τοπικών Οργανωτικών Επιτροπών .
4. Τους αγώνες διαιτητεύουν δύο διαιτητές, που χαρακτηρίζονται σε πρώτο και δεύτερο.
5. Ο πρώτος διαιτητής έχει ιδιαίτερες αρμοδιότητες να:
α. ελέγχει τα δελτία των αθλητών
β. ελέγχει την κανονικότητα της Γραμματείας
γ. ορίζει τον Κομισάριο του αγώνα, στην περίπτωση μη προσέλευσης εκείνου που όρισε η Ομοσπονδία, όταν δεν παρίσταται μέλος της Κ.Ε.Δ. ή του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
δ. εκλέγει τη μπάλα του αγώνα
ε. αποφασίζει για τον καταλογισμό ή όχι του καλαθιού
στ. αποφασίζει για την αντικανονικότητα του γηπέδου
ζ. αποφασίζει για τη συνέχιση ή όχι του αγώνα που έχει διακοπεί για ακαταλληλότητα του γηπέδου ή για άλλη αιτία
η. κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ μιας των ομάδων και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για την απόφαση αυτή
θ. λαμβάνει αποφάσεις για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλέψει ο Κανονισμός αυτός.
6. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι δύο διαιτητές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες.
7. Η διεξαγωγή αγώνα με ένα διαιτητή είναι έγκυρη.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές και δεν έχει αντικατασταθεί έγκαιρα με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ο κομισάριος, αφού ακούσει τη γνώμη των αρχηγών των διαγωνιζομένων ομάδων, ορίζει αντικαταστάτη του μη προσελθόντος από τους υπάρχοντες στο γήπεδο επίσημους διαιτητές, εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες και η σπουδαιότητα του αγώνα το επιτρέπουν.
• Όταν, όμως, οι διαγωνιζόμενες ομάδες ή η μία από αυτές έχει μετακινηθεί από άλλη περιφέρεια, ο ορισμός είναι υποχρεωτικός και δεσμεύει τα σωματεία και τον προσελθόντα διαιτητή να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή.
9. Ένας αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή, όταν αυτός αναλαμβάνει τη διεύθυνσή του. Κατά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα, δύναται να συμμετάσχει στη διεύθυνσή του και ό άλλος διαιτητής που έχει οριστεί.
10. Ο διαιτητής που ανέλαβε την διεύθυνση του αγώνα από την έναρξή του, εξακολουθεί να θεωρείται, μέχρι το τέλος του, πρώτος διαιτητής, έστω και αν, αρχικά, είχε οριστεί σαν δεύτερος.
11. Ο ορισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιτητή, απαγορεύεται σε όσους διαιτητές είναι τιμωρημένοι.
12. Ο Κομισάριος οφείλει να καταγγείλει αμέσως στην Κ.Ε.Δ. τους διαιτητές που αρνούνται να αναλάβουν, στην περίπτωση της παρ. 8, καθήκοντα διαιτησίας αγώνα.
13. Οι διαιτητές, σε περιπτώσεις ανωμαλίας, επεισοδίων ή αποβολής αθλητών, οφείλουν να αναγράψουν στο Φύλλο Αγώνα την ακριβή αιτία τους καθώς και την περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της μιας των ομάδων. Οφείλουν, επίσης, να υποβάλουν, εντός δύο εργασίμων ημερών, στην Οργανωτική Επιτροπή, πλήρη και λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν. Η προθεσμία παρατείνεται, για δύο ακόμη εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις που ο αγώνας έγινε σε πόλη διαφορετική της διαμονής των διαιτητών, η οποία και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποκλειστική.
14. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες για κακή εφαρμογή των Κανονισμών από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα, υποχρεούνται, τόσο οι διαιτητές όσο και οι κριτές και ο κομισάριος, να υποβάλουν, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προσωπική τους άποψη.
ΑΡΘΡΟ 46 – AΠOTEΛEΣMATA AΓΩNA ΠOY ΔIAKOΠHKE
1. Αγώνας που διακόπηκε, συνεπεία της ακαταλληλότητας του γηπέδου, ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού διαιτητή κ.λ.π.) επαναλαμβάνεται, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, από του χρονικού σημείου που συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων, που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα (π.χ. σκορ, φάουλ, ταϊμ – άουτ, αποβολές αθλητών, μη επιτρεπόμένης της αναπλήρωσής τους κ.λ.π.).
• Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατόν.
2. Αν αγώνας διακοπεί, συνεπεία επεισοδίων που δημιουργήθηκαν από τους αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς της μιας ή και των δύο ομάδων, υπεύθυνο για την διακοπή θεωρείται το ή και τα δύο υπαίτια σωματεία.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο διαιτητής υποχρεούται:
α. να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδας
β. να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα αυτό της στιγμής της διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώνεται ο αγώνας
γ. να κατακυρώσει τον αγώνα, με σκορ 20 – 0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας, εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της υπαίτιας της διακοπής ομάδας, η οποία και μηδενίζεται.
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε αγώνας, με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3γ του άρθρου αυτού, το αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα διεξάγεται, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή τις ομάδες που ισοβάθμησαν μαζί της, εξαιρουμένης της περίπτωσης, κατά την οποία ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα.
5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, δεν κατακυρώνεται υπέρ μιας, αλλά μηδενίζονται και οι δύο ομάδες.
• Μη προσέλευση ή αποχώρηση ομάδας
6. Στη περίπτωση μη προσέλευσης ή αποχώρησης ομάδας, για οποιοδήποτε λόγο, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με το αποτέλεσμα και τις συνέπειες της παρ. 3γ.
7. Η κατακύρωση του αγώνα, για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να γίνει από τον Α΄ διαιτητή, στο Φύλλο Αγώνα. Αν ο διαιτητής δεν αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα, όπως οφείλει, υπέρ ποιας ομάδας κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποιας το διέκοψε, υποχρεούται να αναφέρει, στην σχετική έκθεσή του, τους λόγους, για τους οποίους έλαβε αυτή την απόφαση.
• Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της κατακύρωσης του αγώνα λαμβάνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 47
• Βαθμοί των ομάδων σε αγώνες
1.Οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα αγώνα, βαθμολογούνται με:
α. δύο βαθμούς (2), στη περίπτωση νίκης
β. ένα βαθμό (1), στη περίπτωση ήττας.
• Μηδενισμός ομάδων
2. Εκτός των περιπτώσεων μηδενισμού μιας ομάδας, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις των Κανονισμών Πρωταθλημάτων ή άλλων Κανονισμών, ομάδα μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε συμμετοχή σε αγώνα αθλητών που δεν δικαιούνται συμμετοχής (κακή συμμετοχή) και εφόσον έχει υποβληθεί σχετική ένσταση.
– Αντικανονική σύνθεση ομάδας θεωρείται η σύνθεση ομάδας που δεν απαρτίζεται από τις κατηγορίες των αθλητών που η δήλωσή τους στο Φύλλο Αγώνα προβλέπεται ως υποχρεωτική από τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.
β. Σε ματαίωση αγώνα, συνέπεια, της έλλειψης της σχετικής άδειας της κρατικής ή αστυνομικής αρχής.
γ. Σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42, που προβλέπουν την αλλαγή της φανέλας, όταν ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη την διεξαγωγή του αγώνα.
δ. Όταν οι αθλητές δεν φέρουν τους διακριτικούς αριθμούς, που προβλέπει το άρθρο 43 και ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα.
ε. Όταν ομάδα, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου σωματείου, δεν διαθέτει το γήπεδό της έτοιμο, για την έναρξη του αγώνα, την ώρα που έχει προγραμματισθεί.
στ. Όταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. Η αντικανονικότητα κρίνεται από τους διαιτητές του αγώνα, με απόφασή τους που λαμβάνεται πριν από την έναρξη του αγώνα.
ζ. Όταν δεν διεξαχθεί ένας αγώνας, συνεπεία της έλλειψης αθλητικών δελτίων ή όταν δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούμενη, από το Νόμο, ιατρική θεώρηση
η. Όταν μια ομάδα δεν προσέρχεται στον αγώνα.
• Ομάδα, η οποία δεν θα προσέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, πλην των σε βάρος της, μηδενισμών που θα υποστεί για την μη προσέλευσή της, υποβιβάζεται δύο Κατηγορίες στην τελευταία δε καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον οριστικό πίνακα της περιόδου που συντελέσθηκε ο υποβιβασμός. Τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε μέχρι τότε που υποβιβάσθηκε με τον τρόπο αυτό, λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
θ. Όταν, κατά τη διάρκεια αγώνα, διαγωνιζόμενη ομάδα αποχωρήσει, για οποιαδήποτε λόγο.
ι. Όταν κατά την διάρκεια του αγώνα, επιχειρηθεί από παράγοντες και αθλητές διαγωνιζόμενης ομάδας η δυσφήμηση και ο χλευασμός των αρχόντων του αγώνα, με πράξεις, που τείνουν, επίσης, στην δυσφήμηση του αθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 48
• Κατάταξη των ομάδων
1. Πρωταθλήτρια ομάδα, κάθε πρωταθλήματος, ανακηρύσσεται η ομάδα που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία.
• Ισοβαθμία ομάδων
2. Κατά τη λήξη κάθε πρωταθλήματος ή και φάσεών του και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ομάδων, για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σε κάθε Προκήρυξη, με την οποία ρυθμίζεται το σύστημα που θα εφαρμοστεί σε κάθε πρωτάθλημα, όπως π.χ. αγώνες κατάταξης, αποτελέσματα των μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν αγώνων κ.λ.π.
3. Εφόσον στις Προκηρύξεις προβλέπονται αγώνες κατάταξης, αυτοί θα διεξαχθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α. Σε διάστημα 20 ημερών από τη λήξη του πρωταθλήματος, χωρίς, όμως, η προθεσμία αυτή να είναι αποκλειστική.
β. Όταν οι ομάδες έχουν έδρα την ίδια πόλη ή περιφέρεια τότε
1β. αν οι ομάδες είναι δύο, ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε γήπεδο ουδέτερο, της αυτής πόλης ή περιφέρειας, που θα ορισθεί από την Ομοσπονδία
2β. αν οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο, σε απλούς αγώνες και στα γήπεδα της προηγούμενης παραγράφου 1β
3β. όταν οι ομάδες έχουν έδρα διαφορετική πόλη ή περιφέρεια, τότε διεξάγεται αγώνας ή αγώνες σε ουδέτερη πόλη και σε γήπεδο που ορίζεται από την Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 49 – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
1. Ο αριθμός των ομάδων, που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε Κατηγορία στην αμέσως κατώτερη, καθώς και ο αριθμός των ομάδων που ανέρχονται στην αμέσως ανώτερη, καθορίζεται από τις οικείες Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.
2. Ρητά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα, από τις, τυχόν, προβλεπόμενες αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, οι ομάδες, που από τις σχετικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων, προβλέπονται ότι θα υποβιβασθούν, οπωσδήποτε, υποβιβάζονται και καταλαμβάνουν τη τελευταία βαθμολογική θέση της κατώτερης Κατηγορίας.
3. Ομάδα που αποχωρεί από το Πρωτάθλημα Κατηγορίας στην οποία συμμετέχει υποβιβάζεται δύο κατηγορίες οι δε αθλητές – τριες της, λαμβανομένου υπόψη της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού, δεν έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει αγωνιστικής περιόδου σε άλλη ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας.
Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ομάδων για μη αγωνιστικούς λόγους (μη δήλωση συμμετοχής, διάλυση ή αναστολή δραστηριότητας σωματείου ή του τμήματος καλαθοσφαίρισης κ.λ.π.) η θέση ή οι θέσεις που μένουν κενές τις καταλαμβάνουν ομάδα ή ομάδες που έχουν το βαθμολογικό προβάδισμα στην αμέσως κατώτερη κατηγορία από αυτήν που θα συμμετείχε η ομάδα ή οι ομάδες που υποβιβάζονται με τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.
– Όταν η ομάδα ή οι ομάδες υποβιβάζονται με τους ως άνω τρόπους από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία οι θέσεις τους παραμένουν κενές, εκτός και αν για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζοντας με την αυτή απόφαση τη διαδικασία συμπλήρωσης των θέσεων που κενώνονται.
ΑΡΘΡΟ 50 – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει, από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή, αναβολή αγώνα του, εφόσον συντρέχουν απόλυτα δικαιολογημένοι λόγοι και συγκεκριμένα:
α. αν η ομάδα του, την ημέρα του αγώνα, αγωνίζεται για τα Κύπελλα Ευρώπης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β. αν η ομάδα του, την ημέρα του αγώνα, αναχωρεί ή επιστρέφει από το εξωτερικό, όπου αγωνίσθηκε για τα Κύπελλα Ευρώπης
γ. αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλητή της στις Εθνικές Ομάδες και κατά την ημέρα του αγώνα της είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο προπονητής της ομάδας εφόσον κριθεί ότι η συμμετοχή του τόσο στην ομάδα του σωματείου όσο και στην Εθνική Ομάδα είναι απαραίτητη.
δ. αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλητή της σε αντιπροσωπευτική σχολική ομάδα Εθνικού επιπέδου και την ημέρα του αγώνα της είναι απασχολημένος σε επίσημες διεθνείς εκδηλώσεις της αντιπροσωπευτικής ομάδας.
2. Η αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης για την αναβολή του αγώνα ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος.
3. Η απόφαση για την αναβολή γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 24, τουλάχιστον ώρες, πριν από την ημέρα που είχε καθορισθεί για την διεξαγωγή του αγώνα.
4. Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε, για οποιαδήποτε αιτία, και κρίνεται, ότι πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται, αν αυτό είναι εφικτό, σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα που, αρχικά, είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του.
5. Η απόφαση για την επανάληψη του αγώνα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 48, τουλάχιστον, ώρες πριν από τη διεξαγωγή του.
6. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., έχει δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για απόλυτα δικαιολογημένους λόγους, να αναβάλει ή μεταθέσει αγώνες, όχι, όμως, πέρα από την ημερομηνία λήξης του Πρωταθλήματος που έχει καθορισθεί με την οικεία Προκήρυξη Πρωταθλήματος.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συνεδρίαση της Επιτροπής, έχει δικαίωμα να ενεργεί και να αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη προηγούμενη παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 51 – ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Στους αγώνες Καλαθοσφαίρισης, δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν
α. όσοι κατέχουν δελτία ελεύθερης εισόδου, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Α. και την Ε.Ο.Κ.
β. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών της Ε.Ο.Κ.
γ. οι διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχος και παρατηρητές των αγώνων καθώς και ένας γιατρός του αγώνα
δ. τα μέλη των ομάδων, που αγωνίζονται και, συγκεκριμένα, για κάθε ομάδα, οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα, ένας έφορος, ένας φυσιοθεραπευτής, ο προπονητής με τον βοηθό του, ο διερμηνέας του τυχόν αλλοδαπού προπονητή
ΑΡΘΡΟ 52 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι οικονομικοί όροι, με τους οποίους θα διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα, καθορίζονται σύμφωνα με τις Ειδικές Προκηρύξεις του κάθε Πρωταθλήματος.
2. Ομάδα που αποχωρεί από αγώνα, πριν από την κανονική του λήξη, πέρα από τις άλλες κυρώσεις του Π.Δ., δεν δικαιούται να διεκδικήσει κανένα μερίδιο από τα έσοδα του αγώνα.
3. Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την διεξαγωγή του αγώνα, να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή τη σχετική εκκαθάριση, με το ποσοστό που της αναλογεί καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα διαιτητών, κριτών και γυμνασιάρχου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική Προκήρυξη.
4. Σε περίπτωση που οι εισπράξεις δεν καλύπτουν τα έξοδα διεύθυνσης του αγώνα, αυτά καταβάλλονται από την Ε.Ο.Κ.
5. Στις Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων είναι δυνατή η διαφορετική ρύθμιση του θέματος αυτού.
6. Η Ε.Ο.Κ. δικαιούται ποσοστού 3% επί του συνολικού ποσού, από οποιαδήποτε σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών μελών της και οιουδήποτε τρίτου, για την παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής
Κατηγορίας, όπως ορίζεται και στο άρθ. 84 παρ. 8 του Αθλητικού Νόμου.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Κ.Α.Ε.. αρνούνται να αποδώσουν στην Ε.Ο.Κ. το παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό 3%, η Ε.Ο.Κ. δεν εκδίδει δελτία αθλητικής ιδιότητας όλων εν γένει των αθλητών που οι Εταιρείες αυτές ζητούν να εντάξουν στο δυναμικό της καλαθοσφαιρικής τους ομάδας, μέχρι άρσης της παράβασης.
• Το ποσό αυτό υποχρεούται να παρακρατά ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είτε συμβάλλεται ο ίδιος για λογαριασμό τους, είτε οι Κ.Α.Ε. αυτοτελώς, και να το αποδίδει στην Ε.Ο.Κ. και αυτό θα διατίθεται για τη κάλυψη των εξόδων του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ.
8. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας, η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας στις Κ.Α.Ε. που δεν έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς την Ε.Ο.Κ. και την FIBA (οφειλές από τις επιβληθείσες ποινές από την FIBA σε βάρος Κ.Α.Ε. που μετέχουν σε διοργανώσεις της FIBA, μη καταβολή χρηματικών ποσών συμμετοχής τους σ΄ αυτές κ.λ.π.).
APΘPO 53 – THPHΣH NOMΩN – KANONIΣMΩN, ΠOINEΣ
1. Τα σωματεία υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν όλα όσα ορίζονται στις διατάξεις των Νόμων, των Εγκυκλίων, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας.
2. Η παράβαση των όσων ορίζει η προηγούμενη παράγραφος συνεπάγεται για το υπαίτιο σωματείο την επιβολή των ποινών που προβλέπονται στις σχετικές επιμέρους διατάξεις που παραβιάζονται.
ΑΡΘΡΟ 54 – ENΣTAΣEIΣ – ΛOΓOI KAI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ YΠOBOΛHΣ KAI AΠOΔOXHΣ TOYΣ
1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις, για την τυπική και ουσιαστική αποδοχή τους.
α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου, που είναι συνέπεια από τη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών Πρωταθλημάτων και Παιδιάς.
β. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή.
• Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και, ειδικά για τη περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το πατρώνυμό του και τους λόγους, για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση.
• Οι ενστάσεις αυτές, για να γίνουν, τυπικά, δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα.
γ. Για πλαστοπροσωπία ή πλαστογραφία στοιχείων αθλητικού δελτίου αθλητή.
δ. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, από τους διαιτητές ή τους κριτές, της οποίας συνέπεια ήταν η συγκεκριμένη διαμόρφωση του αποτελέσματος, που, σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχόμενα, να ήταν υπέρ της ομάδας που υποβάλει την ένσταση αυτή.
• Οι ενστάσεις της παρ. γ για να γίνουν τυπικά δεκτές υποβάλλονται από τον αρχηγό ή τον προπονητή της ομάδας σε κάθε χρόνο από τη γνώση της πλαστοπροσωπίας μέχρι και το τέλος του αγώνα και πριν το “κλείσιμο” του Φύλλου Αγώνα ενώ οι ενστάσεις της παρ. δ θα πρέπει να υποβάλλονται από τα αυτά πρόσωπα στο τέλος του ημιχρόνου ή του αγώνα και εφόσον έχει δηλωθεί η σχετική πρόθεση υποβολής των.
• Οι διαιτητές οφείλουν να γράφουν στο Φύλλο Αγώνα, αν ή ένσταση έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.
ε. Για κατακύρωση, από τους διαιτητές, αγώνα, που έχει διακοπεί συνεπεία επεισοδίων.
στ. Για τη μη τέλεση, από τους διαιτητές, αγώνα, επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα δελτία ταυτότητας και υγείας των αθλητών.
• Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν, τυπικά, δεκτές, πρέπει να υποβάλλονται, αμέσως μετά την κατακύρωση του αγώνα, από τον διαιτητή και την αναγραφή της στο Φύλλο Αγώνα.
2. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η ένσταση θα πρέπει να υπογραφεί από τον αρχηγό ή τον προπονητή της ομάδας που την υποβάλει. Οι διαιτητές και ο αρχηγός ή ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας πρέπει να βεβαιώσουν, ενυπόγραφα, ότι έλαβαν γνώση της ένστασης που υποβλήθηκε. Γνώση, επίσης, της υποβολής πρέπει να λαμβάνουν και ο Γυμνασίαρχος και οι κριτές του αγώνα.
3. Αιτιολογημένη απάντηση στο Φύλλο Αγώνα.
• Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης 1δ, ο υπεύθυνος διαιτητής υποχρεούται να απαντήσει, συνοπτικά, στο Φύλλο Αγώνα και να αιτιολογήσει την απόφαση ή την παράλειψή του, που προσβάλλεται.
• Την απάντηση αυτή θα πρέπει να συνυπογράψει και ο άλλος διαιτητής.
• Περισσότερες λεπτομέρειες, που, όμως, δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούν την προηγούμενη απάντησή τους στο Φύλλο Αγώνα, αναφέρονται από τους διαιτητές στις έγγραφες εκθέσεις τους
4. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή παραβόλου
α. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, για να γίνουν, τυπικά, δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο του ενδιαφερόμενου σωματείου, που θα έχει νόμιμα υπογραφεί, σε διάστημα 48 ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα, διαφορετικά, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες (αποκλειστική προθεσμία).
β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης, επίσης, είναι απαραίτητη η καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται από την Ειδική Προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος, μέχρι και την προηγούμενη, από τη συζήτησή της από τη Επιτροπή, ημέρα.
γ. Τα παράβολα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ο.Κ., διαφορετικά επιστρέφονται στο δικαιούχο σωματείο.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΤΩΝ
5. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα κάθε ένστασης που υποβάλλεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε ένστασης σχετικής με τον αγώνα, που διεξήχθηκε ή αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο.
• Αν, αποδεδειγμένα, οι διαιτητές αρνηθούν την καταχώρηση στο Φύλλο Αγώνα οποιασδήποτε ένστασης, το θιγόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να υποβάλει και υποστηρίξει την ένσταση, που δεν του επετράπη να υποβάλει λόγω της άρνησης των διαιτητών, με το κατά την άνω παράγραφο 4 υπόμνημά τους, εντός 48 ωρών από τη τέλεση του αγώνα.
6. Μη συμμόρφωση των διαιτητών με την προηγούμενη παράγραφο (εδ.1) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 98 των Κανονισμών αυτών.
7. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση των ενστάσεων
1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται εκδικάζονται:
α. Για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.Ο.Κ.
1α. για την εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών, αρμοδιότητα έχουν τα δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ομοσπονδίας και συγκροτείται όπως ο Νόμος ορίζει.
2α. για την εκδίκαση των άλλων ενστάσεων, η αρμοδιότητα ανήκει στο πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του άρθρου 119 παρ. 2β΄ του Ν.2725/1999 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ενώ για τις άλλες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Ο.Κ. που εισηγείται, σχετικά, στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
2β. Για τα τοπικά πρωταθλήματα των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, η αρμοδιότητα της εκδίκασης των ενστάσεων ανήκει, αναλογικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα εδάφια της προηγούμενης παραγράφου, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ενστάσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς) και στην Επιτροπής Πρωταθλήματός τους για τις άλλες ενστάσεις.
8. IΣXYΣ TΩN AΠOΦAΣEΩN
Όλες οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας που αφορούν την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των ενστάσεων κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς είναι αμετάκλητες και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.
9. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων στην αρμόδια Επιτροπή, το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα, που θα περιέχει τις απόψεις του για την υπό κρίση ένσταση. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει και τη προφορική ανάπτυξη, με την παράσταση νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων σωματείων.
10. Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητή ΄λόγω πλαστοπροσωπίας ή αλλοίωσης και πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου (π.χ. αλλαγής φωτογραφίας, ονομάτων, ηλικίας κ.λ.π.) η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων που στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις περιπτώσεις που το ενιστάμενο σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασής του είτε να ερευνήσει κάθε περίπτωση μεταγενέστερης του αγώνα σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από σωματείο στην Ομοσπονδία και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση .
. Σε περίπτωση που υπάρξει πλήρης τεκμηρίωση και πλήρης απόδειξη της υποβληθείσης ένστασης ή καταγγελίας επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο η ποινή που προβλέπεται στο άρθο 82 (Β¨ Ειδικές Περιπτώσεις περ. α΄ ) διπλασιαζομένης σε περίπτωση υποτροπής. Μετά ταύτα αν το υπαίτιο σωματείο υποπέσει στην αυτή παράβαση διαγράφεται οριστικά από το μητρώο των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ.
Στον υπαίτιο αθλητή/τρια επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 70 των Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 55 – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που τα μέλη των δικαιοδοτούντων οργάνων έχουν δικαίωμα να λάβουν υπόψη για τον σχηματισμό της γνώμης τους προς έκδοση απόφασης, χαρακτηρίζονται σε:
α. αποδεικτικά στοιχεία, με πλήρη αποδεικτική ισχύ, όπως είναι όλα τα επίσημα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, Εκθέσεις Διαιτητών, Κριτών, Παρατηρητών, Κομισάριου), η μαγνητοφώνηση «Video» του αγώνα, η αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό εισαγγελέα, ή του κατά τόπου αρμόδιου για τον αθλητισμό εισαγγελέα, ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Δ.E.A.B. ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (E.O.K.) ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου (E.Σ.A.K.E.) καθώς και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο μη δεσμευομένων των δικαιοδοτικών οργάνων από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα.
β. αποδεικτικά στοιχεία, με συμβουλευτική ισχύ (δημοσιεύσεις Tύπου κ.λ.π.), τα οποία λαμβάνονται υπόψη, κατά την ελεύθερη, προς τούτο, κρίση των μελών των δικαιοδοτούντων οργάνων, σε συνδυασμό, πάντα, με τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου α΄.
ΑΡΘΡΟ 56 – ENΔIKA MEΣA
1. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Αθλητικής Ένωσης, δύναται να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.ΕΑ.Δ. Προθεσμία άσκησης
2. Η προθεσμία για την άσκηση των προσφυγών αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η κοινοποίηση της πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. γίνεται με έγγραφο ή και τηλεγράφημα, μετά την επικύρωση των Πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση.
Αρμοδιότητα εκδίκασης
3. Οι προσφυγές που ασκούνται, εκδικάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) ή την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος, που προβλέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων.
4. Μετά την άσκηση της προσφυγής, το Δ.Σ. διαβιβάζει στο Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, τον πλήρη φάκελο της συγκεκριμένης απόφασης.
5. Για τη τυπική αποδοχή της προσφυγής, το σωματείο που προσφεύγει, θα πρέπει να καταθέσει το παράβολο που προβλέπεται από το Νόμο.
ΑΡΘΡΟ 57 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς και δεν ρυθμίζεται από την Γενική και Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, καθώς επίσης για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που, τυχόν, θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
2. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. θεωρούνται ότι έχουν την αυτή νομική ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
3. Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική για όλα τα πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Ελλάδα, Εθνικά και Τοπικά καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας, χωρίς καμία εξαίρεση.
4. Σε περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ., θα έχει σαν έννομη συνέπεια ακόμη και την ακύρωση αγώνων του Πρωταθλήματος στο οποίο εφαρμόσθηκαν.
5. Κανονισμοί, αποφάσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, που έρχονται σε αντίθεση με την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και με το σύνολο των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., δεν έχουν καμία ισχύ και εφαρμογή.
6. Διατάξεις τις οποίες ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. θα θεωρήσει ότι θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του οποίου έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη αυτού, υπό την προϋπόθεση να μην έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και ταυτόχρονα, να έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
ΙΣΧΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
7. Το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ. ισχύει στο σύνολό του και για τους αγώνες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δικαιουμένου να προβλέπει στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος την επιβολή χρηματικών και μόνο προστίμων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη αυτή Προκήρυξη.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 58
1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή καθώς και του κριτή καλαθοσφαίρισης με την ιδιότητα εκείνου που απασχολείται ως δημοσιογράφος, επαγγελματικά ή κατά συνήθεια, είτε ως κώουτς είτε ως προπονητής, οποιασδήποτε ομάδας και τμήματός της.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, αφαιρείται αυτόματα η ιδιότητα του διαιτητή και επανακτάται μετά τη πάροδο ενός χρόνου από την άρση του κωλύματος.
ΑΡΘΡΟ 59
Η Ε.Ο.Κ., μέσω της Κ.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλους τους διαιτητές , όλων των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, σε αγώνες που ανήκουν στην αρμοδιότητά της ή και στην αρμοδιότητα Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών. Οι διαιτητές υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αναντίρρητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 60 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Τα αθλητικά παραπτώματα κάθε Κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων που σημειώνονται με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων, επίσημου ή φιλικού χαρακτήρα, καθώς και οι έννομες συνέπειες αυτών, προβλέπονται από τις διατάξεις που αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ., των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών καθώς και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 57 παρ. 7 του Κανονισμού αυτού.
• Ισχύουν, επίσης, παράλληλα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν επιβολή ποινών και περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα των Κανονισμών ή των Αθλητικών Νόμων.
2. Αρμόδια όργανα, για την επιβολή ποινών πρωτοβάθμια, είναι:
α. το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
β. τα Δ.Σ. των Αθλητικών Ενώσεων, για πειθαρχικά παραπτώματα σε αγώνες των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους.
γ. οι Διοικητικές Επιτροπές Πρωταθλημάτων ή οι Τοπικές Επιτροπές, των οποίων, όμως, οι αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
δ. Η Κ.Ε.Δ.
ε. Οι αθλητικοί δικαστές, ο διορισμός των οποίων, η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα και η ενώπιον αυτών διαδικασία προβλέπονται από το Νομικό πλαίσιο του αθλήματος.
3. Το αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δικαιοδοτικό όργανο κατά την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής σε βάρος αθλητή, προπονητή ή παράγοντα έχει το δικαίωμα να εκτιμά τις συνθήκες στις οποίες έλαβε χώρα ή παράβαση αλλά και την προηγούμενη συμπεριφορά που έχει επιδείξει το πειθαρχικά ελεγχόμενο πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 61 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σε αθλητή που αγωνίζεται υπέρμετρα, σκληρά και επικίνδυνα κατά τη διάρκεια αγώνα, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού του από τον αγώνα αυτό, με απόφαση των διαιτητών (περίπτωση ντισκαλιφιέ).
ΑΡΘΡΟ 62 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ανάρμοστη συμπεριφορά.
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή, συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα, αθλητή της ομάδας του ή της αντίπαλης ή θεατή, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας.
• Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού λακτίσματος της μπάλας προς παράγοντα του αγώνα και, γενικά, συμπεριφοράς που δεν αρμόζει σε αθλητή.
2. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή, που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο, μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή.
ΑΡΘΡΟ 63 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις:
1. Υβριστικής συμπεριφοράς.
Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα, συνεπεία της υβριστικής του συμπεριφοράς προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα.
• Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος.
2. Απόπειρας βιαιοπραγίας
Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των παραπάνω προσώπων.
• Απόπειρας βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που έχει άμεσο σκοπό την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 64 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βάναυση συμπεριφορά
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα, συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς του προς συναθλητή, αντίπαλό του ή θεατή.
• Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση των αναφερομένων προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 65 – ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ
1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Λόγω εξύβριση
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβάλλεται από τον αγώνα, συνέπεια της δια λόγου υβριστικής του συμπεριφοράς προς τους διαιτητές
• Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών, με ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες.
2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Έργω εξύβριση
Αν η υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το φτύσιμο, οι απρεπείς χειρονομίες και γενικά κάθε χειρονομία που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών, η επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός πέντε (5) αγωνιστικών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 66 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞI (6) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βιαιοπραγία κατά των “αρχόντων” του αγώνα
Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των “αρχόντων” του αγώνα, η βιαιοπραγία, όμως, δεν συντελέσθηκε, λόγω της συγκράτησης του αθλητή από
παράγοντες του αγώνα (συναθλητές, διοικητικοί παράγοντες κ.λ.π.)
• “Άρχοντες” του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχοι και παρατηρητές, που έχουν, αρμόδια, ορισθεί για τη διεύθυνσή του. Απόπειρα βιαιοπραγίας
• Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην κακοποίηση των αναφερομένων προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 67 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βάναυση συμπεριφορά κατά των “αρχόντων” του αγώνα
• Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα, συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς του κατά των “αρχόντων” του αγώνα.
• Η έννοια της βάναυσης συμπεριφοράς καθορίζεται στο άρθρο 73.
ΑΡΘΡΟ 68 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ ΗΜΕΡΩΝ
Τραυματισμός από βάναυση συμπεριφορά
• Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα, επειδή, από την βάναυση συμπεριφορά που επέδειξε σε ένα παράγοντα του αγώνα, προκλήθηκε τραυματισμός του και εφόσον ο τραυματισμός αυτός διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε από το διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα ή από Βεβαίωση παριστάμενου ιατρού ή Νοσοκομείου, στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών.
• Παράγοντες του αγώνα θεωρούνται τα πρόσωπα, που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα του Π.Δ. όπως οι αθλητές, προπονητές, θεατές.
ΑΡΘΡΟ 69 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑ ΕΞI (16) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Τραυματισμός “αρχόντων” του αγώνα, από βάναυση συμπεριφορά
• Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, επειδή, από τη βάναυση συμπεριφορά του σε βάρος “αρχόντων” του αγώνα, προκλήθηκε τραυματισμός ενός ή περισσοτέρων από αυτούς. Ο τραυματισμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στο Φύλλο Αγώνα ή να αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση, που χορηγείται μόνο από ιατροδικαστή ή γιατρό δημόσιου ή δημοτικού νοσοκομείου και που πρέπει να υποβληθεί, μέσα σε τρεις ημέρες από το τραυματισμό, στην Ε.Ο.Κ. ή σε άλλη διοργανώτρια Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 70 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ MEXPI EIKOΣITEΣΣAPΩN (24) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
1. Αν το παράπτωμα που διαπράχθηκε, δεν υπάγεται σε κάποια από τις αναφερόμενες στο Π.Δ. περιπτώσεις, είναι δε τόσο σοβαρό, ώστε κατά την κρίση του Δ.Σ. πρέπει να επιβληθεί στον υπαίτιο ποινή αποκλεισμού ανώτερη των 16 αγωνιστικών ημερών, τότε αυτό έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινή, η οποία να φθάνει στο ανώτατο όριο των είκοσι τεσσάρων (24) αγωνιστικών ημερών.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής έχει τιμωρηθεί με την επιβολή ποινής αποκλεισμού από 16 μέχρι 24 αγωνιστικών ημερών, σε τυχόν υποτροπή του εντός της αυτής αγωνιστικής περιόδου, η ποινή αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα 2/3.Ποινή Διαγραφής
3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ο υπαίτιος αθλητής διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα της Ε.Ο.Κ.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων του άρθρου αυτού, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 71 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στις περιπτώσεις των άρθρων 69 και 70, το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής που αποβλήθηκε, υποχρεούται να επανορθώσει κάθε υλική ζημιά που προκλήθηκε σε πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
ΑΡΘΡΟ 72 – EΠIBOΛH ΠOINHΣ ΣE APXHΓO OMAΔAΣ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αθλητής που αποβλήθηκε είχε την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας, οι ποινές που επιβάλλονται, επαυξάνονται, με την προσθήκη του μισού της, προβλεπόμενης από τη διάταξη, ποινής.
• Εάν κατά την επαύξηση αυτή προκύψει κλάσμα, αυτό δεν υπολογίζεται.
• Αρχηγός ομάδας θεωρείται εκείνος που, κατά την στιγμή της παράβασης, είχε ορισθεί να φέρει την ιδιότητα αυτή.
ΑΡΘΡΟ 73 – YΠOTPOΠH
Σε περίπτωση υποτροπής, κατά τη διάρκεια της αυτής αγωνιστικής περιόδου, οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαίτιους επαυξάνονται, με την προσθήκη του μισού της προβλεπόμενης για την παράβαση ποινής.
ΑΡΘΡΟ 74 – IΣXYΣ ΠOINΩN
Οι ποινές αποκλεισμού ισχύουν για κάθε αγώνα, επίσημο ή φιλικό, από την επόμενη του αγώνα, που σημειώθηκε η παράβαση. Είναι, όμως, αυτονόητο, ότι η συμμετοχή της ομάδας του αθλητή σε φιλικά παιχνίδια ή ειδικά τουρνουά, φιλικού χαρακτήρα, δεν προσμετρείται στην έκτιση της ποινής.
• Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισμού, η οποία έχει επιβληθεί σε καλαθοσφαιριστή και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 75 – ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα της παράβασης, έστω και αν διαπράχθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου, σε κάθε, όμως, περίπτωση, μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και εφόσον βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στην σχετική στήλη παρατηρήσεων του Φ.Α. με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν παραπτώματα, που δεν έχουν γραφεί στο Φ.Α.
ΑΡΘΡΟ 76
1. Οι ποινές, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 79 και 80, επιβάλλονται μόνο με βάση όσα αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται, περιληπτικά, αλλά με σαφήνεια, οι ενέργειες του παραβάτη, που στοιχειοθετούν την συγκεκριμένη παράβαση. Πάντως, οι διαιτητές, εντός δύο εργασίμων ημερών, αν αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα, που λαμβάνεται υπόψη μόνο στο μέρος που περιέχει διευκρινιστικά στοιχεία του παραπτώματος, και δεν διαφέρει με την ουσία αυτών που περιγράφονται στο Φύλλο Αγώνα.
2. Οι αθλητές οι οποίοι αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα έχουν το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Για το λόγο αυτό κάθε αθλητής, που αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα ως υπαίτιος πειθαρχικής παράβασης, έχει το δικαίωμα να ακουστεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ή να καταθέσει έγγραφη απολογία εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται ρητά στις οικείες Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων, που κοινοποιούνται σε όλα τα σωματεία, τα οποία ειδοποιούν τους αθλητές τους για τα προαναφερόμενα δικαιώματα.
3. Σε περίπτωση άρνησης του αθλητή να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο επιμελείται της υπόθεσης και λαμβάνει την σχετική απόφαση, χωρίς να απαιτείται η έγγραφη κλήτευση του αρνούμενου να απολογηθεί αθλητή.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται η διενέργεια περαιτέρω εξέτασης των γεγονότων, η έκτιση της ποινής δεν αναστέλλεται.
ΑΡΘΡΟ 77 – ANAΛOΓIKH EΦAPMOΓH
1. Παραπτώματα αθλητών που δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή από τα παραπάνω άρθρα του Π.Δ., το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωμα να τα εντάξει, αναλογικά, σε ένα από τα άρθρα αυτά, με την εφαρμογή των όσων καθορίζουν.
2. Παραπτώματα αθλητών, προπονητών, κώουτς, παραγόντων κ.λ.π. τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί σχετική έγκριση από την Ε.Ο.Κ. και εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές διαιτητών, παρατηρητών και άλλων αρμοδίων προσώπων, κοινοποιηθούν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 78 – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
1. Κατά αθλητών που είναι υπαίτιοι περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων, που το κάθε ένα από αυτά προβλέπεται από διαφορετικά άρθρα του Π.Δ. και μετά τη χωριστή επιμέτρηση αυτών, επιβάλλεται μιά συνολική ποινή, που σχηματίζεται από την βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, που επαυξάνεται, όχι, όμως, σε διάρκεια μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος των υπολοίπων ποινών.
2. Οι ποινές των αθλητών υπολογίζονται σε αγωνιστικές ημέρες.
Σαν αγωνιστικές ημέρες θεωρούνται οι επίσημοι αγώνες πρωταθλήματος της ομάδας, που συμμετείχε ο αθλητής που τιμωρήθηκε, προσμετρούμενων και των αγώνων των υπολοίπων ομάδων του σωματείου του, που, λόγω ιδιότητας, έχει δικαίωμα να μετάσχει (ανδρική, εφηβική, παιδική) με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει συμμετοχή (Σ) στην πρώτη ομάδα του σωματείου του δύο, τουλάχιστον, φορές, στην ίδια ή και σε προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αν, όμως, ο αγώνας που τιμωρήθηκε είναι ο πρώτος στον οποίο έχει συμμετοχή, τότε, εφόσον δεν συντρέχει η άνω προϋπόθεση, η ποινή εκτίετε μόνο στους αγώνες που θα δώσει εν συνεχεία, η ομάδα που συμμετείχε όταν τιμωρήθηκε.
3. Αγώνας που δεν έγινε λόγω παραίτησης, αποχώρησης ή μη προσέλευσης σε αγώνα ενός σωματείου, που κατακυρώθηκε υπέρ της αντίπαλης ομάδας, θεωρείται σαν αγωνιστική ημέρα, για την έκτιση ποινών αθλητών, μόνο του σωματείου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο αγώνας.
4. Αγώνας, που διακόπηκε σε βάρος ομάδας ενός σωματείου και κατακυρώθηκε υπέρ της αντιπάλου του, θεωρείται σαν αγωνιστική ημέρα των αθλητών και των δύο ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 79 – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
1. Σε περιπτώσεις που σημειώνονται παραβάσεις, αλλά δεν έγιναν, για διάφορους λόγους, αντιληπτές από τους διαιτητές, ή, αν και υπέπεσαν στην αντίληψή τους, δεν τις ανέφεραν στο Φύλλο Αγώνα, κατά παράβαση οφειλόμενου καθήκοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ.68, πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκειά του, των διακοπών ή μετά τη λήξη του και σε κάθε, όμως, περίπτωση, πριν από το κλείσιμο του Φ.Α. αλλά βεβαιώθηκαν, με έκθεση του αρμόδιου κομισάριου του αγώνα, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
2. Στις περιπτώσεις αυτές το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, μετά από ακρόαση ή την ανάγνωση έγγραφης κατάθεσης, κάθε αρμόδιου, κατά τη κρίση του, προσώπου, μεταξύ των οποίων, των διαιτητών και κριτών του αγώνα και τη λήψη πληροφοριών από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή τη διοίκηση των κρατικών γυμναστηρίων, επιβάλλει την προβλεπόμενη ποινή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής της.
3. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τα ενδιαφερόμενα σωματεία και οι υπό κατηγορία αθλητές δικαιούνται να παραστούν ή να υποβάλουν απολογητικό υπόμνημα.
ΑΡΘΡΟ 80 – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στις περιπτώσεις που οι αναφερόμενες παραβάσεις σημειωθούν μετά το κλείσιμο του Φ.Α., μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου που διεξήχθηκε ο αγώνας, επιβάλλονται στους υπαίτιους αθλητές οι αντίστοιχες ποινές, που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. των αθλητών, με τη τήρηση της διαδικασίας που καθορίζει το προηγούμενο άρθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση, η βεβαίωση των παραβάσεων με έκθεση των διαιτητών, των κομισάριων των αγώνων ή της αρμόδιας Αστυνομικής δύναμης, που πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο από τη διεξαγωγή τους.
ΑΡΘΡΟ 81
1. Στις ρυθμίσεις και τις ποινές, που καθορίζονται στα άρθρα 62 – 80 του Κανονισμού αυτού υπόκειται κάθε αθλητής, που ανήκει σε σωματεία της δύναμης της Ε.Ο.Κ. και υποπίπτει σε παράπτωμα που επισύρει ποινή και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα διαπράξει, όπως αυτή του αθλητή που αγωνίζεται ή όχι.
2. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται η προσήκουσα ποινή, η αντιστοιχούσα στην ιδιότητα που είχε όταν περιέπεσε στο παράπτωμα, χωρίς αυτή να εκτείνεται σε άλλες ιδιότητές του, όπως π.χ. του κώουτς ή του προπονητή.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 82
1. Στους διεξαγόμενους αγώνες Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου ή και φιλικού, ακόμα, χαρακτήρα, τα σωματεία που διαγωνίζονται έχουν υποχρέωση να παίρνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή αδικημάτων και αντιαθλητικών πράξεων που προκαλούνται από αθλητές, προπονητές, κώουτς, διοικητικούς παράγοντες και, γενικά, από φιλάθλους ή οπαδούς των, που έχουν σαν συνέπεια τη δυσφήμηση του αθλήματος.
• Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ή ο Αθλητικός Δικαστής και εφόσον έχουν αρμοδιότητα, έχουν δικαίωμα να επιβάλουν ποινές, ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος, κατά τα παρακάτω, ειδικότερα.
2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
A. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο, δεν χαρακτηρίζεται σαν ιδιαίτερης βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, τιμωρείται δε με τις παρακάτω ποινές.
α. Με έγγραφη σύσταση
β. Με έγγραφη επίπληξη και παράλληλη ανακοίνωσή της σε όλα τα σωματεία της δύναμης της Ε.Ο.Κ.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, οι ασκούντες τη πειθαρχική εξουσία επιβάλλουν, σε βάρος των υπαίτιων σωματείων, τις ακόλουθες ποινές:
α. Της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις, για χρησιμοποίηση αθλητών διαφορετικών από αυτών που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου).
β. Της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο σωματείο, είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία της, είτε για ανεπίτρεπτη βαθμολογική διευκόλυνση άλλων σωματείων δεν συμμετέχει σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλου, ή αποχωρεί πριν από την λήξη του ή αποσύρει την βασική του ομάδα από αγώνα και αγωνίζεται με αναπληρωματική, εφηβική ή παιδική ομάδα.
• Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της παραγράφου αυτής, το υπαίτιο σωματείο διαγράφεται, για ένα χρόνο, από τη δύναμη της Ε.Ο.Κ. με όλες τις από εδώ και στο εξής συνέπειες (όπως πχ. νέα εγγραφή στα μητρώα, κατάταξη στη κατώτερη Κατηγορία κ.λ.π.).
Γ. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ – ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.
1. Στις περιπτώσεις δημιουργίας επεισοδίων (π.χ. συμπλοκές ομαδικές μεταξύ θεατών – οπαδών, ρίψεις διαφόρων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο) από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που στρέφονται εναντίον φιλάθλων, θεατών, διαιτητών , κριτών, αθλητών και κάθε, γενικά, προσώπου, που με οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει σχέση με το άθλημα και τους διεξαγόμενους αγώνες και συνεπεία των οποίων είναι η δυσφήμηση του αθλήματος και η προσβολή του φίλαθλου πνεύματος, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, ή του Αθλητικού Δικαστή, στις περιπτώσεις θεμάτων αρμοδιότητάς τους, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
α. Ποινή διεξαγωγής μιας (1) αγωνιστικής ημέρας, κεκλεισμένων των θυρών, από αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, στην περίπτωση που τα επεισόδια (ρίψεις αντικειμένων κ. ά. άδικες πράξεις) δημιουργηθούν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία, σύμφωνα, με την ανέλεγκτη κρίση του ασκούντος την πειθαρχική εξουσία.
β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών, κεκλεισμένων των θυρών, στην περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στο γήπεδο ( κερκίδες, αποδυτήρια), αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
γ. Ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών, κεκλεισμένων των θυρών, στην περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο αγώνας δεν διακόπηκε, οριστικά, συνεπεία των επεισοδίων αυτών.
δ. Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών, κεκλεισμένων των θυρών, στην περίπτωση που ο αγώνας διακόπηκε, οριστικά, συνεπεία των, εντός του αγωνιστικού χώρου, παραπάνω άδικων πράξεων.
YΠOTPOΠH
Σε περιπτώσεις υποτροπής σωματείων κατά την αυτή αγωνιστική περίοδο, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω, που επαυξάνεται κατά μία αγωνιστική, κεκλεισμένων των θυρών, (ανά περίπτωση).

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
1. Σε περιπτώσεις που οι οπαδοί των ομάδων που αγωνίζονται, εκτραπούν σε ομαδικές ύβρεις ή ομαδικά υβριστικά ή αντεθνικά συνθήματα, οι διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα, προειδοποιώντας, παράλληλα, τους υπεύθυνους των ομάδων, των οποίων οι θεατές – οπαδοί ασχημονούν, ότι σε περίπτωση επανάληψής τους, θα επιβληθεί η ποινή της χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) διεξαγωγής του αμέσως επομένου εντός έδρας αγώνα τους, ενώ θα διακόψουν, οριστικά, τον αγώνα, σε βάρος της ή σε βάρος των υπαίτιων ομάδων, εφόσον η ίδια κατάσταση εξακολουθήσει και καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση του.
2. Στις περιπτώσεις, όμως, που συντρέχουν λόγοι οριστικής διακοπής του αγώνα, επειδή, οι θεατές – οπαδοί δεν συμμορφώνονται με την προειδοποίηση και συνεχίζουν τις ομαδικές ύβρεις και συνθήματα, οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν οριστικά τον αγώνα, σε βάρος της ή των υπαίτιων ομάδων.
3. Η ποινή, που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές της οριστικής διακοπής, είναι ο μηδενισμός της υπαίτιας ομάδας, εφόσον, αποδεδειγμένα, αυτοί που διοικούν το σωματείο, οι αθλητές, οι προπονητές και γενικά, όσοι έχουν σχέση, με το σωματείο, κατέβαλαν προσπάθειες για την πρόληψη, αποσόβηση και καταστολή των αναφερόμενων άδικων πράξεων (ελαφρυντικές περιπτώσεις).
4. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο άτομα συνετέλεσαν στη δημιουργία των άδικων πράξεων (π.χ. με δημοσιεύματα στο Τύπο, πριν από τον αγώνα, με ρίψεις προκηρύξεων εμπρηστικού περιεχομένου, με επίδειξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά τους αγώνες κ.λ.π.), αφαιρείται από το βαθμολογικό πίνακα ένας (1) βαθμός (επιβαρυντικές περιπτώσεις).
5. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις των παρ. 3 και 4, το Δ.Σ. το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο δικαιούται, επί πλέον, να αποφασίσει τη διεξαγωγή ενός, μερικών ή και όλων των υπόλοιπων αγώνων των σωματείων, που βρίσκονται σε τιμωρία, “κεκλεισμένων των θυρών”, προκειμένου να διασφαλισθεί η διεξαγωγή τους με ομαλές συνθήκες.
6. Στη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν, συνολικά, 30 άτομα από το κάθε σωματείο και συγκεκριμένα οι αθλητές, οι δύο προπονητές, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής και 14 ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση.
7. Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες παραπάνω ποινές, εκτός της αυτεπάγγελτης ποινής επιβάλλονται μόνο εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίζεται, καταστεί δυνατός, έστω και κατά πιθανολόγηση, ο σχηματισμός γνώμης για τη σωματειακή τοποθέτηση εκείνων που προκάλεσαν τα επεισόδια και τις λοιπές προαναφερόμενες άδικες πράξεις.
ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Κ.Λ.Π. – ΑΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1. Στις περιπτώσεις εκείνες, που λάβουν χώρα σοβαρότατα επεισόδια, άκρως δυσφημιστικά για το άθλημα, που λόγω της έκτασης και σοβαρότητάς τους καθιστούν αδύνατη, κατά τη κρίση των διαιτητών του αγώνα, την ομαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή του, ή όταν, συνεπεία των αντιαθλητικών άδικων πράξεων, προξενήθηκε τραυματισμός διαιτητών, κριτών, αθλητών κ.λ.π προσώπων, συνεπεία του οποίου καθίσταται, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, αδύνατη η συνέχισή του, οι διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν, οριστικά, τον αγώνα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
2. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τον μηδενισμό της υπαίτιας ομάδας ή ομάδων, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου Πρωταθλήματος, που αγωνίζεται η υπαίτια ομάδα, έστω και αν η οριστική διακοπή συντελέσθηκε σε αγώνα Κυπέλλου.
3. Στη περίπτωση κατά τη οποία, από τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν, προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, που αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο, προς τούτο, τρόπο, σε βάρος των διαιτητών, κριτών, γυμνασιαρχών, παρατηρητών ή μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Επιτροπών της, κατ΄ αντιπάλων αθλητών, θεατών και παραγόντων, το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωμα να διαγράψει το υπαίτιο σωματείο από τη δύναμή τους, μέχρι τρία (3) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής του, μετά την επανεγγραφή του, οριστικά.
4. Στην περίπτωση, που, συνεπεία της επιβολής ποινών για αφαίρεση βαθμών, κατά τη λήξη του Πρωταθλήματος, η τιμωρημένη ομάδα παρουσιάζει αρνητική βαθμολογία, αυτή θα λαμβάνεται σαν βάση για τη βαθμολογία της ομάδας αυτής, κατά την έναρξη του νέου Πρωταθλήματος.
5. Οι ποινές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλονται μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία των σωματείων, που θεωρούνται υπαίτια των άδικων πράξεων ή αποδεδειγμένη άρνησή τους να απολογηθούν.
6. Ποινές που επιβλήθηκαν από το Δ.Σ. και έχουν σαν συνέπεια τη διαγραφή του σωματείου – μέλους από τη δύναμη της Ε.Ο.Κ., πρέπει, απαραίτητα, να επικυρωθούν από τη πρώτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που πρόκειται να συνέλθει μετά την επιβολή της ποινής αυτής.
7. Σε σωματείο που χρησιμοποιεί κώουτς που έχει τιμωρηθεί, σύμφωνα, με τα άρθρα 93 – 94, ή τιμωρημένο αθλητή σαν κώουτς, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από το Πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχει.
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις που θα προκληθούν ζημιές σε αθλητικές εγκαταστάσεις από αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς των ομάδων που αγωνίζονται, εξακριβωθεί δε, με κάθε αποδεικτικό μέσο, η ταυτότητα ή η σωματειακή τους τοποθέτηση, γίνεται λεπτομερής και ακριβής καταγραφή τους, από Επιτροπή, που αποτελείται από ένα μέλος της Διοίκησης του γηπέδου που υπέστη τις ζημιές (κρατικού, δημοτικού ή σωματειακού), ένα μέλος που ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και προέρχεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της, ένα μέλος της Ε.Ο.Κ. ή των Ενώσεων, κατά περίπτωση, και ένα μέλος του υπαίτιου σωματείου, ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία τα ποσά των ζημιών που καταλογίζονται σε βάρος των Κ.Α.Ε. των Τ.Α.Κ. και των αθλητικών σωματείων, σε περίπτωση άρνησης καταβολής των, παρακρατούνται από τον Ο.Π.Α.Π. ή την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αποδίδονται στους ζημιωθέντες με βάση τα προσκομισθέντα τιμολόγια, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης των από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚOΟΥΤΣ)
ΑΡΘΡΟ 83 – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΚOΟΥΤΣ
1. Σε περιπτώσεις που σημειώνονται αθλητικά παραπτώματα, κάθε είδους, ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται για τους αθλητές και άλλους παράγοντες, πριν, κατά ή μετά τη λήξη του αγώνα και για τα οποία υπαίτια πρόσωπα θεωρούνται οι προπονητές και κώουτς, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, οι ποινές, ύστερα από ελεύθερη εκτίμηση και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης:
α. Έγγραφη αυστηρή επιτίμηση, με παράλληλη ανακοίνωσή της.
β. Προσωρινή, μέχρι ένα χρόνο, στέρηση του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.), ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματός ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην αποκλειστική κρίση του κρίνοντος δικαιοδοτικού οργάνου.
γ. Οριστική στέρηση του δικαιώματος αυτού, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της βαρύτητας του παραπτώματος, δεν δύναται να επιβληθεί επιεικέστερη ποινή ή στη περίπτωση της υποτροπής.
2. Οι προπονητές και κώουτς των ομάδων έχουν υποχρέωση να ασκούν τα καθήκοντά τους, κατά την διάρκεια των αγώνων, με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με το αθλητικό πνεύμα, τον ρόλο και την αποστολή τους στον χώρο, αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν την βίαιη αντίδραση των θεατών και τη δημιουργία επεισοδίων που δυσφημούν το άθλημα.
3. Οι κώουτς και προπονητές οφείλουν να καθοδηγούν την ομάδα τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών Παιδιάς, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του κώουτς και προπονητή με την ιδιότητα του αθλητή (άρθρο 131 παρ. 11 του Ν. 2725/1999).
ΑΡΘΡΟ 84
Οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 83 επιβάλλονται, μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα αυτά ή μετά από άρνησή τους να απολογηθούν, που πρέπει να αποδεικνύεται, από την Γ.Γ.Α. σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στο Νόμο.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 85
1. Στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις του Πειθαρχικού Δικαίου σημειώνονται με πράξεις των διοικητικών παραγόντων των σωματείων (π.χ. μελών του Δ.Σ., εφόρων και συνοδών και άλλων προσώπων, που έχουν οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση με τα σωματεία του αγώνα), που συμμετέχουν στον αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια, την ανάπαυλα και μετά τη λήξη του, και που αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα ή βεβαιώνονται από τους διαιτητές, τους κομισάριους του αγώνα ή από εκθέσεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών ή της Διοίκησης των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή της διοργανώτριας Ένωσης ή Επιτροπής επιβάλλει, μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, στους υπαίτιους την ποινή της έγγραφης σύστασης ή επίπληξης (ελαφρυντικές περιπτώσεις) και της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων που αγωνίζεται, οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου τους, διάρκειας από ένα μέχρι έξι μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του οργάνου που δικαιοδοτεί.
2. Εάν το παράπτωμα που διαπράχθηκε εμπίπτει παράλληλα και στις διατάξεις του Νόμου “Περί Φιλάθλου Ιδιότητας” ή του Αθλητικού Νόμου, τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα, για κάθε νόμιμη ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 86 – ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Ο χρόνος έκτισης των ποινών, που υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει με τον χρόνο της εποχιακής διακοπής των πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 87
Παραπτώματα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών έχει δικαίωμα να τα εντάξει, αναλογικά, σε μία από τις παραπάνω διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 88 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Απόφαση που επιβάλει ποινή εκτελείται, υποχρεωτικά, από τη λήψη της από τα αρμόδια όργανα που δικαιοδοτούν, εκτός και αν στον Κανονισμό αυτό ορίζεται διαφορετικά.
2. Η προθεσμία για την άσκησή ένδικου μέσου κατά της απόφασης ή και αυτή η άσκησή του δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, για την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλει.
3. Στις περιπτώσεις που εκείνοι, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ποινή, με οποιαδήποτε ιδιότητα και σχέση αναφέρονται, δεν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην απόφαση και η παράβαση αυτή αποδειχθεί, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος ή απώλεια αγώνων Κυπέλλου της ομάδας στην οποία ο απείθαρχος συμμετέχει, με την ιδιότητα του αθλητή, του κόουτς ή του διοικητικού παράγοντα.
4. Όλες οι ποινές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται σε αθλητές, υπολογίζονται, ημερολογιακά και διακόπτονται κατά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, για να συνεχισθούν από την έναρξη της νέας περιόδου.
5. Αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας ομάδας αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. εκτελούνται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η ομάδα είναι γηπεδούχος εκτός αν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών, οπότε η απόφαση εκτελείται από την μεθεπόμενη αγωνιστική ημέρα.
6. Αθλητής, προπονητής ή παράγοντας ομάδας στον οποίο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού στερείται του δικαιώματος να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο επικαλούμενος την οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά του.
Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης επιβάλλεται στον παραβάτη αθλητή ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών, στον παραβάτη προπονητή ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του προπονητή για διάστημα εξήντα (60) ημερών και στον παραβάτη παράγοντα ποινή στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα εξήντα (60) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 89 – ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κάθε υπόθεση που αφορά τη πειθαρχική δίωξη σωματείων, διοικητικών παραγόντων, κώουτς και αθλητών, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.Κ. και εκχωρείται από το Δ.Σ. στη Δικαστική Επιτροπή, καθώς και περιπτώσεις επίλυσης διαφορών, που υποβάλλονται στη διαιτητική της κρίση, εκδικάζονται από την Επιτροπή αυτή, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, επιβάλλονται δε οι ποινές που αυτές προβλέπουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Διαδικασία
α. Αμέσως μετά τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου μιας υπόθεσης στη Δικαστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει εισηγητή της.
β. Ο Εισηγητής καλεί τον φερόμενο ως υπαίτιο και κάθε, κατά την κρίση του, παράγοντα που έχει σχέση με την υπόθεση, για να προσέλθει, ενώπιόν του και να καταθέσει, προφορικά ή έγγραφα, την άποψή του, προς διασαφήνιση της υπόθεσης.
γ. Ο Πρόεδρος, επίσης, δύναται να αποφασίσει την απ΄ ευθείας εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής.
δ. Σε κάθε περίπτωση, η κλήση σε απολογία του φερόμενου ως υπαίτιου, είναι υποχρεωτική για τη νομιμότητα της διαδικασίας.
3. Ειδικά για τις υποθέσεις αθλητών, που διαβιβάζονται στη Δικαστική Επιτροπή, αλλά έχουν, ήδη, αποκλεισθεί, με απόφαση της Αγωνοδίκη Επιτροπής ή της Διοικητικής Επιτροπής Πρωταθλήματος, ο χρόνος κατά τον οποίο ήταν τιμωρημένοι, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Δ.Ε., αφαιρείται από τη χρονική διάρκεια της ποινής που, τυχόν, θα επιβάλει.
4. Ως χρόνος έναρξης των ποινών που επιβάλλονται, θεωρείται η επόμενη ημέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπαίτιος έχει, ήδη, αποκλεισθεί, με απόφαση άλλου οργάνου, οπότε ο χρόνος έκτισης της δεύτερης ποινής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της πρώτης, δηλαδή, την επόμενη ημέρα, που αυτή εκδόθηκε.
5. Όλες οι ποινές που επιβάλλονται, κοινοποιούνται στα σωματεία με τηλεγράφημα, η δε αποστολή του θεωρείται σαν επίδοση της απόφασης.
6. Παραγραφή αδικημάτων
Κάθε αδίκημα παραγράφεται μετά από την παρέλευση τριών μηνών, από το χρόνο τέλεσής του, εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία του, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, στις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών που ισχύουν.
7. Οπωσδήποτε, της γενικής αυτής διάταξης περί χρόνου παραγραφής, εξαιρούνται οι άδικες πράξεις που σχετίζονται, με τους ορισμούς για τη Φίλαθλη Ιδιότητα, για τις οποίες δεν προβλέπεται χρόνος παραγραφής.
8. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρουν τόπο και χρονολογία της συνεδρίασης, τα ονόματα των μελών που έλαβαν μέρος στο σχηματισμό τους, τα στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη τους και με βάση τα οποία εκδόθηκαν, και να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Related Articles