1) Οι υποψηφιότητες Προέδρου και Μελών του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ πρέπει να κατατεθούν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ και θα συνοδεύονται με βεβαίωση σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του για ένα (1) χρόνο.
Καταληκτική ημερομηνία 21 Ιουνίου 2023.
2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ έχει κάθε αθλητικό σωματείο της Ένωσης που φέρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, έχει εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 Ν.4714/20. Τα σωματεία που δεν είναι καταχωρημένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α έχουν δικαίωμα να εκπροσωπηθούν στην Γ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3) Στην Γ.Σ της Ε.ΣΚΑ.Θ συμμετέχουν μόνον οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων μελών που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γ.Σ από έναν μόνο αντιπρόσωπο ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.
4) Ο ορισμός των αντιπροσώπων τακτικών και αναπληρωματικών μελών πρέπει να κατατεθεί δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Γ.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία 16-06-2023. Τα σωματεία μέλη της Ένωσης πρέπει να καταβάλουν μέχρι 27 Ιουνίου 2023 την συνδρομή των ετών 2022,2023 που ανέρχονται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ για να είναι ταμειακώς εντάξει προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γ.Σ.Η καταβολή μπορεί να γίνει με κατάθεση στον λογαριασμό της Ε.Σ.ΚΑ.Θ Eurobank 00260023510200050494.