ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ