Η ΕΣΚΑΘ ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της για την  υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.510652/20-10-2022 (ΑΔΑ:6ΕΜ44653Π4-ΖΣ1 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΩΜΑΤΕΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ